Tillæg 4. Anden del af Klimaprojekt Østbyen

Statisk kort

1. Indledning

Mere regnvand strømmer til kloakken, fordi flere arealer bliver befæstet, og fordi klimaændringer betyder kraftigere regnskyl. Kommunen og Vejle Spildevand A/S arbejder med klimasikring for at imødegå udfordringerne.

2. Baggrund

Et af kommunens klimatilpasningsprojekter handler om etablering af en større rørledning frem til fjorden og en boldbane til klima- og idrætspark. Projektet er etableret med henblik på håndtering af overfladevand ved større regnhændelser. Første etape af projektet startede op i 2017, og blev afsluttet i 2022. 

Etape 1 af klimaprojektet er forberedt for -og dimensioneret til også at modtage afstrømning af overfladevand fra yderligere et større område. I den forbindelse mangler der en rørforbindelse ved Lille Grundet Hulvej og frem til boldbanens bassiner og trykgravitationsledning.

3. Status

Der er etableret bassiner på boldbanen ved Skyttehusgade/Steensens vej samt en trykgravitionsledning i Rødkildevej. Boldbanen er ombygget til et anlæg bestående af 3 åbne bassiner, der alle fungerer som idrætsanlæg, når der ikke er vand i anlægget.

Trykgravitationsledningen, som blev etableret i Klimaprojekt Østbyen etape 1 håndterer overfladevand/afstrømning fra oplandene G, K og I, som svarer til i alt ca. 163 ha. Afstrømningsoplandet til etape 1 er vist på nedenstående kort (fig. 1). Overfladevandet ledes til nyt bassinanlæg i den eksisterende boldbane, og herfra videre i en trykgravitationsledning via Rødkildevej til udløb i Vejle Fjord.

4. Planlæg

Formålet med etape 2 til Klimaprojekt Østbyen er at opsamle overfladevand/afstrømningen fra opland A og H (yderligere 85 ha) via en ny transportledning og lede overfladevandet frem til trykgravitationsledningen og boldbanen udført under etape 1. Beregning og dimensionering af boldbane/bassin i etape 1 gælder håndtering og forsinkelse for både etape 1 og etape 2. Der er således hydraulisk sammenhæng mellem Klimaprojekt Østbyens etape 1 og etape 2. 

I praksis etableres der en rørforbindelse mellem Lille Grundet, Hulvej og boldbanen (se ovenstående kort). Det er denne rørforbindelse, der udgør Klimaprojekt, Østbyens etape 2.

Projektet vil afhjælpe oversvømmelser af Lille Grundet Hulvej, Horsensvej samt en del af sygehusområdet ved kraftige regnhændelser. 

Figur 1 viser oplandsinddelingen, som er beskrevet ovenfor

5. Ledninger og servitutter

Arbejdet udføres i vejanlæg. Der er ingen private matrikler, der bliver berørt. 

6. Finansiering

Klimaprojekt Østbyen er et medfinansieringsprojekt, som betyder, at Vejle Spildevand og kommunen har indgået aftale om finansiering, vedligeholdelse og drift. Nye regler vedrørende finansiering har ændret kommunens mulighed for medfinansiering, dog kan igangværende projekter fortsætte i en overgangsordning. Vejle Spildevand A/S har ansøgt forsyningssekretariatet om at få etape 2 af Klimaprojekt Østbyen omfatet af denne overgangsordning. Denne godkendelse er meddelt. Derudover vil Vejle Spildevand A/S søge om forhåndsgodkendelse af projektet som et medfinansieringsprojekt, der kan tillægges Vejle Spildevands økonomiske ramme. Denne godkendelse er en forudsætning for gennemførelse af projektet.

7. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 8, stk. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1

Dette tillæg til spildevandsplanen er omfattet af § 8, stk. 3. Plantillægget fastlægger kloakforholdene for et mindre område på lokalt plan set i forhold til Vejle Kommunes samlede kloakopland, og er således en mindre ændring i forhold til Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020 - 2028.

Kommunen vurderer at tillæg nr. 5 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillægget har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af den eksisterende miljøvurderede spildevandsplan. 

8. Ikrafttrædelse

Dette tillæg til kommunens spildevandsplan er vedtaget af Byrådet den 24. april 2024.