Tillæg 3, kloakering af nye bolig - og erhvervsområder samt tekniske anlæg

Statisk kort

Ovenstående kort indeholder 13 områder, hvor der optages områder i spildevandsplanen vedrørende kloakering. 

Indledning

Dette tillæg til spildevandsplan 2020 - 2028 er udarbejdet for at inddrage nye kloakoplande samt tekniske anlæg i spildevandsplanen.

Nye kloakoplande optages i spildevandsplanen på baggrund af kommuneplanens rammer samt lokalplaner for nye bolig- og erhvervsområder.

Tillægget til spildevandsplanen indeholder desuden tilretning af et trace for en trykledning fra Egtved til Ødsted. 

De berørte områder fremgår af aktivt kort. Tillægget indeholder en beskrivelse af 13 geografiske områder, hvor der sker en ændring/opdatering af spildevandsplanen. 

Nye boligområder

1. Nyt boligområde, opstart af lokalplan 1392 (Kommuneplanområde 1.4.B.20), Høgsholtvej i Vejle.

Opstart af lokalplan 1392 beskriver 55 tæt-lav boliger. 

Status og plan

Området indgår ikke i den gældende spildevandsplan. Kommuneplanrammen planlægges separatkloakeret (spildevand og regnvand i hver sin ledning).

Regnvand skal ledes til Polster Bæk via eksisterende bassin ( B520 nord for Gimlevej), som evt. skal udvides for at kunne forsinke og rense regnvandet fra det nye boligområde, så det sikres, at vandløbets udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse samt, at der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

Befæstelsesgraden fastsættes til 35%, svarende til boligområde tæt-lav.

Spildevand ledes til Vejle Central Renseanlæg, som har en kapacitet på 170.000 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 100.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra boligområdet, som svarer til 127 PE (2,3 PE per boligenhed)

Berørte matrikler uden for lokalplanområdet:

Alle offentlige spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration.

Regn- og spildevandsledninger til forsyning af lokalplanområdet krydser matrikel 2c,  og 2 db, Uhre By, Hover samt 17 a Hover By, Hover.

2. Nyt boligområde, opstart lokalplan 1332 (Kommuneplanområde 99.L.33), Jennumvej, Jennum

Opstart af lokalplan 1332 beskriver 5-6 åben-lav bebyggelse (parcelhuse)

Status og plan

Området er planlagt separatkloakeret (spildevand og regnvand i hver sin ledning) i den gældende spildevandsplan. 

Regnvand skal ledes til Jennum Bæk. Der skal reserveres plads til bassinanlæg for at kunne forsinke og rense regnvandet fra det nye boligområde, så det sikres, at vandløbets udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse samt, at der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

Befæstelsesgraden fastsættes til 35%, svarende til boligområde for åben-lav boligbebyggelse. 

Spildevand ledes til Vejle Central Renseanlæg, som har en kapacitet på 170.000 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 100.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra boligområdet, som svarer til ca. 14 PE (2,3 PE per boligenhed)

Der er ingen berørte matrikler uden for lokalplanområdet. 

3. Nyt boligområde, opstart Lokalplan 1374 (Kommuneplanramme 5.B.47), Overmøllevej, Børkop.

Opstart af lokalplan 1374 beskriver ca. 100 boliger med åben-lav bebyggelse (parcelhuse)

Status og plan

Området indgår ikke i den gældende spildevandsplan. Kommuneplanrammen planlægges separatkloakeret (spildevand og regnvand i hver sin ledning). 

Regnvand skal ledes til Skærup Å. Der skal reserveres plads til bassinanlæg for at kunne forsinke og rense regnvandet fra det nye boligområde, så det sikres, at vandløbets udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse samt at der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

Befæstelsesgraden fastsættes til 35%, svarende til boligområde får åben-lav bebyggelse. 

Spildevand ledes til Brejning Renseanlæg, som har en kapacitet på 19.600 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 17.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra boligområdet, som svarer til ca. 230 PE (2,3 PE per boligenhed)

Berørte matrikler

Matrikel 8 m Børkop By, Gauerslund bliver berørt af en regnvandsledning fra bassin til vandløb.

4. Nyt boligområde, opstart Lokalplan 1391 (Kommuneplan 20.B.8), Klattrupvej, Smidstrup.

Opstart af lokalplan 1391 beskriver ca. 23 boliger med tæt-lav bebyggelse.

Status og plan

Området indgår ikke i den gældende spildevandsplan. Kommuneplanrammen planlægges separatkloakeret (spildevand og regnvand i hver sin ledning). 

Regnvand skal ledes til Mølleå. Der skal reserveres plads til bassinanlæg for at kunne forsinke og rense regnvandet fra det nye boligområde, så det sikres, at vandløbets udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse samt at der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

Befæstelsesgraden fastsættes til 50%, svarende til boligområde får tæt-lav bebyggelse.

Spildevand ledes til Vejle Central Renseanlæg, som har en kapacitet på 170.000 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 100.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra boligområdet, som svarer til ca. 53 PE (2,3 PE per boligenhed)

Der er ingen berørte matrikler uden for lokalplanområdet. 

5. Nyt boligområde, Lokalplan 1350 (Kommuneplanramme GÅ027), Skolegade, Gårslev.

Forslag til lokalplan beskriver en boligbebyggelse på ca. 75 tæt-lav eller 33 tæt-lav og 13 åbenlav.

Status og plan

Området er planlagt separatkloakeret (spildevand og regnvand i hver sin ledning) i den gældende spildevandsplan. 

Regnvand skal ledes til Tilløb til Høl Bæk. Der skal reserveres plads til bassinanlæg for at kunne forsinke og rense regnvandet fra det nye boligområde, så det sikres, at vandløbets udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse samt at der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

Befæstelsesgraden fastsættes til 40%, svarende til boligområde får tæt lav bebyggelse. 

Spildevand ledes til Brejning Renseanlæg, som har en kapacitet på 19.600 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 17.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra boligområdet, som svarer til ca. 173 PE (svarende til 2,3 PE per boligenhed)

Der er ingen berørte matrikler uden for lokalplanområdet. 

6. Nyt boligområde, opstart Lokalplan 1393 (kommuneplan 9.B.28), Skikballevej Gauerslund.

Opstart af lokalplan 1393 beskriver ca. 70 boliger med tæt-lav bebyggelse.

Status og plan

Området indgår ikke i den gældende spildevandsplan. Kommuneplanrammen planlægges separatkloakeret (spildevand og regnvand i hver sin ledning). 

Regnvand skal ledes til Hede Å. Der skal reserveres plads til bassinanlæg for at kunne forsinke og rense regnvandet fra det nye boligområde så det sikres at vandløbets udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse samt at der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. 

Befæstelsesgraden fastsættes til 50%, svarende til boligområde får tæt-lav bebyggelse. 

Spildevand ledes til Brejning Renseanlæg, som har en kapacitet på 19.600 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 17.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra boligområdet, som svarer til ca. 161 PE (svarende til 2,3 PE per boligenhed).

Der er ingen berørte matrikler uden for lokalplanområdet. 

7. Nyt boligområde, opstart Lokalplan 1360 (kommuneplan 15.C.1), Jerlev Landevej, Jerlev.

Opstart af lokalplan 1360 beskriver ca. 30 boliger med tæt-lav bebyggelse samt butik.

Status og plan

Området er delvist planlagt fælleskloakeret (spildevand og regnvand i samme ledning) i den gældende spildevandsplan. Hele området planlægges spildevandskloakeret. Regnvand håndteres lokalt ved nedsivning på grunden. Der er konstateret gode nedsivningsforhold. 

Spildevand ledes til Haraldskær Renseanlæg, som har en kapacitet på 24.000 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 17.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra boligområdet, som svarer til ca. 70 PE (2,3 PE per boligenhed)

Der er ingen berørte matrikler uden for lokalplanområdet. 

8. Nyt erhvervsområde, opstart Lokalplan 1356 (kommuneplanramme 22.E.1), Hans Thomsens Vej, Vandel.

Opstart af lokalplan 1356 omhandler et erhvervsområde. 

Status og plan

Området indgår ikke i den gældende spildevandsplan. Kommuneplanrammen planlægges separatkloakeret (spildevand og regnvand i hver sin ledning). 

Regnvand ledes via bassinanlæg, som tilsluttes eksisterende regnvandssystem mod syd. Dette regnvandssystem leder overfladevand til nedsivningsbassiner. 

Befæstelsesgraden fastsættes til 60%, svarende til erhvervsområde. 

Spildevand ledes til Haraldskær Renseanlæg, som har en kapacitet på 24.000 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 17.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra erhvervsområdet.

Berørte matrikler:

Alle offentlige spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration. Der skal reserveres areal til ledninger mod syd til det eksisterende regnvandssystem. 

Matrikel 8 ah og 2gf, Vandel By, Randbøl bliver berørt af regnvandsledning syd for erhvervsområdet. 

9. Nyt erhvervsområde, opstart Lokalplan 1366 (kommuneplanramme 24.E.5), Elmegårdsvej, Ødsted.

Opstart af lokalplan 1366 omhandler et nyt erhvervsområde.

Status og plan

Området er planlagt separatkloakeret (spildevand og regnvand i hver sin ledning) i den gældende spildevandsplan. 

Regnvand skal ledes til Ammitsbøl Bæk. Der skal reserveres plads til bassinanlæg for at kunne forsinke og rense regnvandet fra det nye boligområde så det sikres at vandløbets udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse samt at der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. 

Befæstelsesgraden fastsættes til 60%, svarende til erhvervsområde. 

Spildevand ledes til Haraldskær Renseanlæg, som har en kapacitet på 24.000 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 17.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra erhvervsområdet.

Berørte matrikler:

Alle offentlige spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration.

Der er behov for, at placere en spildevandsledning der krydser matrikel 13d, Østed By, Østed, og 19d, Ammitsbøl By, Østed. 

10. Område udlagt til boligformål i henhold til kommuneplanen (23.B.5) Tinnetvej, Vonge.

I kommuneplanen er område 23.B.5 udlagt til boligformål for åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Antallet af boliger er ikke fastlagt.

Status og plan

Området indgår ikke i den gældende spildevandsplan. Kommuneplanrammen planlægges separatkloakeret (spildevand og regnvand i hver sin ledning). 

Regnvand skal ledes til Haustrup Bæk. Der skal reserveres plads til bassinanlæg for at kunne forsinke og rense regnvandet fra boligområdet så det sikres at vandløbets udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse samt at der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. 

Befæstelsesgraden fastsættes til 35% eller 50 % svarende til henholdsvis åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. 

Spildevand pumpes til Give renseanlæg. Der skal reserveres plads til en pumpestation. Give Renseanlæg har en kapacitet på 42.500 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 20.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra erhvervsområdet.

Berørte matrikler:

Alle offentlige spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration.

Matrikel 4L Vonge By, Ø Nykirke er berørt af en regnvandsledning til Haustrup Bæk. 

11. Nyt erhvervsområde, forslag til lokalplan 1372 (Kommuneplan 3.E.3) Vejlevej, Jelling

Forslag til lokalplan 1372 beskriver et erhvervsområde med liberalt erhverv. 

Status og plan

Området indgår ikke i den gældende spildevandsplan. Lokalplanområdet planlægges separatkloakeret (spildevand og regnvand i hver sin ledning). 

Regnvand skal ledes til tilløb til Hørup Bæk. Der skal reserveres plads til bassinanlæg for at kunne forsinke og rense regnvandet fra det nye erhvervsområde med henblik på, at sikre at vandløbets udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse, og så der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. 

Befæstelsesgraden fastsættes til 60% svarende til erhvervsområde. 

Spildevand ledes til Haraldskær Renseanlæg, som har en kapacitet på 24.000 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den nuværende samlede belastning er ca. 17.000 PE. Renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevand fra erhvervsområdet.

Berørte matrikler:

Alle offentlige spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration. Der skal reserveres areal til ledninger mod syd til det eksisterende regnvandssystem. 

Matrikel og 1z, haughus, Jelling bliver berørt af regnvandsledning syd for erhvervsområdet. 

12. Ny ledningsføring for erhvervsområde (Lokalplan 78 og 1056) syd for Gammelmarksvej, Vejle Nord. 

Status og plan

Erhvervsområdet tilhørende lokalplan 78 og 1056, som ligger i forlængelse af hinanden, er separatkloakeret (spildevand og regnvand ledes i hver sin ledning). Der skal ske en ændring og udbygning af forsyningsledninger, som bl.a. skal sikre mulighed for ny erhvervsbebyggelse. 

Berørte matrikler:

Alle offentlige spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration.

Ledningerne langs Viborgvej mod vest og langs Østjyske motorvej mod øst skal placeres på matr. 1do, St. Grundet Hgd., Hornstrup.  I øvrigt placeres regn- og spildevandsledninger til forsyningen af  lokalplan 1056 på matrikel 1do, 1et, 1fk, 4b, St. Grundet Hgd., Hornstrup og 3d, 3g, 5a, 5f, Kirkeby By, Hornstrup

Ændring af det offentlige ledningstracee mellem renseanlæg. 

13. Pumpeledning fra Egtved til Ødsted

Status og plan

I den gældende spildevandsplan er der vist et ledningstrace, som vedrører en trykledningen fra Egtved renseanlæg til Ødsted. Der er behov for at ændre ledningens placeringen i spildevandsplanen. Ledningstraceet er ændret af tekniske årsager.

Den nye ledningsføring fra Egtved til Ødsted vil i overvejende grad blive etableret i vejarealer, og dermed vil færre lodsejere blive berørt af projektet.

Berørte matrikler: 

Alle offentlige spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration.

Berørte Matrikler

5 Cl, Egtved By, Egtved
1dø, Egtved By, Egtved
1 ap, Egtved By, Egtved
1 el, Egtved By, Egtved
18 g, Rugsted By, Østed 
10 a,  Rugsted By, Østed
9 a, Rugsted By, Østed

4.3. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 8 stk. 2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8 stk. 1

Dette tillæg til spildevandsplanen er omfattet af § 8 stk. 3, da plantillægget kun fastlægger kloakforholdene for mindre områder på lokalt plan set i forhold til Vejle Kommunes samlede kloakopland, og er således en mindre ændring i forhold til Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020 - 2028. 

Kommunen vurderer at tillæg nr. 3 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillægget har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af den eksisterende miljøvurderede spildevandsplan. 

5. Økonomiske forhold

Spildevandskloakeringen finansieres af Vejle Spildevand A/S. Der opkræves tilslutningsbidrag vedrørende husspildevand i henhold til Vejle Spildevand A/S gældende betalingsvedtægt. 

6. Ikrafttrædelse

Tillægget til spildevandsplanen har været i offentlig høring, og er endeligt godkendt af Byrådet 29. marts 2023.