Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Spildevandsplanen er underlagt Kommuneplan 2017. Det er især den fremtidige arealanvendelse, som har indflydelse på Spildevandsplan 2020. Kommuneplanen bestemmer, hvor forsyningsområdet udvides. Der flytter stadig mange nye borgere til Vejle Kommune. Befolkningsprognosen vurderer, at der kommer ca. 6.000 nye borgere i perioden 2019-2025. Når der inddrages arealer til beboelse, byfortætning og erhverv har det indflydelse på mængden af spildevand, som skal transporteres gennem spildevandssystemet til renseanlæg.

Under byudviklingsområder i denne plan ses de områder i Vejle Kommune, hvor der er planer om byudvikling og ændring af anvendelsesformål, som har indflydelse på spildevandsplanen. 80% af de nye boliger bliver etableret i Vejle samt i Børkop/Brejning.  

I 2019 blev der vedtaget en ny planstrategi for Vejle og Trekantområdet, hvor det fremgår, at der:

  • udpeges områder med risiko for oversvømmelse og erossion
  • skal være en fremtidssikret forsyning i de fremtidige byområder
  • skal skabes attraktive grønne rum i byerne
  • i planlægningen skal tages stilling til, hvordan offentlige og private arealer kan anvendes til flere funktioner

Klimatilpasningsplan

Vejle Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, som er godkendt af byrådet og offentliggjort i 2014. Klimatilpasningsplanen er et tillæg til kommuneplan 2013. Planen udpeger en række indsatsområder. Håndtering af regnvand er et væsentligt indsatsområde i denne spildevandsplan, og beskrives nærmere i status- og planafsnittene om bl.a. kloakering i byerne og klimatilpasning.