Badevand

Vejle Fjord er et vigtigt aktiv for Vejle Kommunen. Fjorden bliver flittigt brugt til sejlsport, kajakroning og fiskeri. Gode badestrande har en meget høj prioritet. Der er udlagt 8 offentlige badestrande langs Vejle Fjord til badevandsformål.

 

Alle kommunens badestrande er klassificeret som tilfredsstillende i henhold til EU-badevandsdirektivet, som er mindstekravet. 

Friluftsrådet godkender strande til det blå flag hvert år. På strande med blå flag er der rent vand og særligt gode faciliteter.

Ved nogle badestrande, bl.a. Albuen og Ibæk, har varierende vandkvalitet betydet, at strandene ikke hvert år har kunnet opnå det Blå Flag. Årsagen til den varierende vandkvalitet er blandt andet udledning fra overløbsbygværker for regnvandsopblandet spildevand, som træder i kraft, når der er vedvarende eller kraftig regn.       

Ved de bynære strande er der elektroniske tavler, der viser om vandet er rent nok til at bade i.

Varslingen bygger på en avanceret computersimulering af bakterier fra spildevand (f.eks. E Coli), som udledes til fjorden fra renset spildevand og ved overløb af urenset spildevand. Modellen tager højde for udledte vandmængder, strømningsforhold, vandtemperatur m.v. Hvis modellen beregner, at bakterieniveauet er over grænseværdien, skifter flaget på de elektroniske tavler fra grønt til rødt.

På kommunens hjemmeside findes alle relevante informationer vedrørende beskrivelse af strandene, badevandskvaliteten samt varsling af badevandskvaliteten.

Overløb af urenset spildevand til vandløb og fjord har en negativ påvirkning på vandmiljøet, herunder badevandskvaliteten.

Denne spildevandsplan har fokus på at forbedre badevandskvaliteten ved at reducere udledningen af urenset spildevand ved større regnhændelser.  Indsatserne vedrørende forbedring af afløbssystemet omfatter etablering af spildevandsbassiner, adskillelse af regnvand og spildevand, fornyelse af afløbssystemet m.v. Læs mere om konkrete projekter for forbedring af spildevandssystemet.