Klimatilpasning

Vejle midtby er særligt udsat i forhold til risiko for oversvømmelse både i forbindelse med ekstrem regn, skybrud, højvande i fjorden og ved stormflod. Der er udpeget en række hotspots i klimatilpasningsplanen. Hotspots er anlæg, bygninger eller områder med en høj værdi f.eks. sundhedsmæssigt, miljømæssigt eller i forhold til infrastruktur.

Klimatilpasningsprojekter omfatter mange forskellige typer projekter, som kan håndtere overfladevand ved at:

  • lede vandet hen, hvor det gør mindst skade
  • forsinke vandet indil der igen er plads i afløbssystemer og vandløb. Vandet kan forsinkes i bassiner eller f.eks. ved at "parkere" vand på en fodboldbane. 
  • bruge vandet til rekreative formål

 

Forsinkelse af vand i Grejs Å systemet 

Vejle Spildevand og Vejle Kommune vil fortsat investere i løsninger, der kan stoppe oversvømmelser. I Vejle by er der behov for yderligere tiltag, som dels kan forsinke vandet samt tekniske løsninger, som kan styre vandet. I planperioden fortsætter arbejdet med at undersøge mulige løsninger på problemer med håndtering af de meget store mængder af overfladevand fra Grejs Å, der ledes til Vejle by i forbindelse med skybrud. Kommunen vurderer, at løsningen skal findes i en kombination af løsninger f.eks. via forsinkelse af vand og tekniske løsninger.

I planperioden 2020-2028 arbejdes desuden videre med planlægning af et separatkloakeringsprojekt i Grejsdalen.  

 

Nye boligområder

Kommuneplanen udpeger områder med risiko for oversvømmelse og beskriver, at der skal foretages afværgeforanstaltninger ved ny bebyggelse. Der skal således tages højde for oversvømmelsesrisiko ved ny bebyggelse. Det kan have betydning for placering af boliger. Kommunen har i forbindelse med klimatilpasningsplanen udarbejdet kort over områder, der er oversvømmelsestruet. Planen kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside.

I forbindelse med byudvikling skal der udarbejdes regnvandshåndteringsplaner, som beskrevet sidst på siden. 

Separatkloakering

Etablering af separatkloak er en del af løsningen for en fremtidssikker håndtering af regnvand. Ved separatkloak ledes regnvand i en ny ledning uden om det eksisterende afløbssystem.   

Ved anlægsprojekter, som omhandler separatkloakering, vil der blive fortaget en analyse/vurdering af behovet for yderligere klimatilpasning inden for projektområdet. Analyse og vurdering af behov for klimatilpasning vil blive foretaget i et samarbejde mellem Vejle Spildevand og kommunen. 

Regnvandsdisponeringsplaner

I Vejle Kommune er det besluttet, at udarbejde regnvandsdisponeringsplaner. Regnvandsdisponeringsplaner beskriver eksisterende og fremtidige principper for dispoinering af regnvandsafledning i et helt hydrologisk opland. Planerne udarbejdes i et samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand. Når der fremover skal udføres anlægsarbejder i et område, hvor der er udarbejdet en regnvandsdisponeringsplan, skal samspillet mellem tilløb og afledning af regnvand forholde sig til den omkringliggende by, som beskrevet i regnvandsdisponeringsplanen. 

 

Inden lokalplaner realiseres, skal bygherre udarbejde en konkret plan for, hvordan regnvandet ønskes håndteret inden for området – en regnvandshåndteringsplan. Ligger området inden for et større topografisk område, hvor Vejle Kommune har udarbejdet en overordnet plan for disponering af regnvandet – en regnvandsdisponeringsplan – skal bygherren sikre, at regnvandshåndterings-planen for byudviklingsområdet respekterer krav og retningslinjer fra regnvandsdisponeringsplanen.

Begge ovennævnte planer omfatter afledning af regnvand generelt set, men specifikt i relation til klimatilpasning til ekstremregn skal regnvandshåndteringsplanen sikre en passende integration af klimatilpasningen i byudviklingen (etablering af ny by, byomdannelse o.l.), således:

  1. byudvikling udføres, så der ikke sker skader på nye bygninger under ekstremregn inden for byudviklingsområdet, og
  2. regnvandshåndteringen indenfor byudviklingsområdet, som minimum ikke påvirker omgivelserne udenfor byudviklingsområdet negativt i forhold til før byudviklingen.