Effekt på overløb

Spildevandsplanen prioriterer indsatser, som lukker eller begrænser større overløb af urenset spildevand til vandløb og fjorde.

Effekten af kloaksepareringsprojekter (adskillelse af spildevand og regnvand), etablering af spildevandsbassiner, Lokal Afledning af Regnvand (LAR) m.v. resulterer i en væsentlig reduktion af mængden af overløbsvand til flere af kommunens vandløb bl.a. i oplandet til Ringkøbing Fjord og Kolding Fjord samt overløb direkte til Vejle Fjord.

De overløb, der påvirkes positivt i medfør af denne spildevandsplan eller i forbindelse med allerede vedtagne planer er vist på nedenstående kort. Overløb er markeret ved dels en nedlæggelse af overløb svarende til 100 % reduktion eller en væsentlig reduktion i overløbsmængder.  

Statisk kort

Mængden af overløbsvand til vandløb og fjord

Mængden af overløbsvand til vandløb og fjorde ved større regnhændelser varierer meget, da den afhænger af nedbørsmængden. Nedlægning og begrænsning af overløb af urenset spildevand ved større regnhændelser er en længere proces, som strækker sig over mange år. Projekterne overlapper hinanden tidsmæssigt, og nogle af de planlagte projekter i denne spildevandsplan rækker ud over planperioden. Det betyder, at nogle tiltag først får effekt i f.eks. 2030.

Nedenstående figur illustrerer den forventede samlede reduktion i overløbsmængder til vandløb og fjord, dels som effekt af allerede vedtagne planer, og dels som effekt af de tiltag denne plan medfører. Effekten af de nye tiltag er generelt større, idet der ikke er taget højde for en generel positiv effekt på spildevandssystemet ved mindre belastning.