Klimatilpasning

Vejle by er særligt udfordret, når det gælder håndtering af store mængder overfladevand ved kraftig regn eller ved langvarig regn.

Vejle by er placeret i et lavtliggende område. Vejle Å og Grejs Å, som har et stort opland, passerer gennem byen, inden vandet løber ud i Vejle Fjord. Desuden er der de senere år sket en markante byudvikling, som er med til at skabe pres på håndteringen af overfladevandet.

Afløbssystemet kan ikke dimensioneres til at kunne håndtere de vandmængder, der kommer ved et skybrud. Derfor taler man om to systemer til at håndtere overfladevand:

 • et system til hverdagsregn
 • et system til store mængder overfladevand ved skybrud 

 

 

Der er allerede foretaget tiltag, der reducerer risikoen for oversvømmelse i Vejle midtby ved skybrud og højvande bl.a. etablering af sluse- og pumpeanlæg samt fordelerbygværk ved Abelones Plads.

Disse tiltag er imidlertid ikke nok til at sikre midtbyen, hvis der samtidig sker ekstrem nedbør i oplandet til Grejs Å. Derfor arbejdes der på at finde områder til midlertidig forsinkelse af regnvand i oplandet til Grejs Å. Skrænterne som omgiver Vejle by giver udfordringer ved netop skybrud og ekstrem regn. Det er oplevet flere steder, bl.a. ved Vardevej og Niels Bentzens Alle, Gl. Jellingvej, Mågevej, Grundet Hulvej, Østbykvarteret samt langs Grejsdalen. 

 • Sluse- og pumpeanlæg samt fordelerbygværk med byrum. Indviet i efteråret 2016. Slusen er etableret som et medfinancieringsprojekt, som betyder, at Vejle Spildevand og kommunen har indgået aftale om financiering, vedligeholdelse og drift. 
 • Grejs Å-systemet, etablering af øget kapacitet/volumen for tilbageholdelse af vand i Fårup Sø ved at sænke vandstanden. Etableret i efteråret 2017.
 • Forhøjelse af diger i Vejle Å på delstrækninger dels ved sluse- og pumpeanlægget og dels ved Rosborg Gymnasium. Etableret i 2015-2018.
 • Jelling, sikring ved skybrud i forbindelse med håndtering af vand fra højtliggende områder. Afsluttet 2018.
 • Håndtering/klimasikring i Vestbyen, hvor terrænet ligger så lavt, at vandet ikke kan komme væk ved skybrud. Etableret 2019.
 • Klimasikring - Østbykvarteret. Etape 1 med indvielse af boldbane til klima- og idrætspark. Startet 2017, og forventes afsluttet i 2022. Projektet er et medfinancieringsprojekt, som betyder, at Vejle Spildevand og kommunen har indgået aftale om financiering, vedligeholdelse og drifrt. 
 • Vardevej/Niels Bentzens Alle, hvor der er sket en sikring ved skybrud. Afsluttet 2019.
 • Mågevej, hvor tiltag betyder en bedre styring af skybrudsvand, der strømmer ned fra højereliggende arealer. Afsluttet 2019.
 • Valdemarsgade/Spinderigade, sikring ved skybrud. Afsluttes 2020.
 • Etablering af dige ved Høll. Påbegyndt 2019. Forventes afsluttet i 2020. 
 • Der er etableret et SMART Vand-IT-baseret styrings- og varslingssystem, som sigter mod en optimal styring af sluse- og pumpeanlæg. Der er desuden sket en forbedring af data vedrørende vandstandsstigninger i vandløbene. 

Risikostyringsplan

22 af landets kommuner er omfattet af EU’s oversvømmelsesdirektiv og kravet om udarbejdelse af risikostyringsplaner. Risikostyringsplanerne beskriver, hvilke tiltag kommunerne kan sætte i gang for at forhindre store ødelæggelser i forbindelse med katastrofale oversvømmelser. Risikostyringsplanen er under revision. En ny Risikostyringsplan forventes vedtaget i oktober 2021. Planen indeholder en status, vurdering og prioritering af handlinger. 

Beredskab

Ud over de forebyggende og sikringsmæssige klimatiltag, er det nødvendigt at have beredskab og materiel klar, når der er en forhøjet risiko for oversvømmelser i forbindelse med højvandstand i fjorden, stormflod, ekstrem regn og afstrømning i å-systemerne. I disse situationer er det nødvendigt at kunne varsle og kommunikere med beredskab og borgere, så der kan tages de nødvendige forhåndsregler og ageres optimalt under en oversvømmelseshændelse.

Vejle Kommune har etableret en højtvandsgruppe, som har døgnvagt, og som holder øje med vejr- og vandstandssituationen. Der er etableret en klimacontainer, mobile barrierer samt containere med sandsække. Der er desuden etableret et varslingssystem. 

Borger og grundejer

Som borger og grundejer kan du se, hvad du selv kan gøre for at forebygge oversvømmelser på kommunens hjemmeside 

Vejle kommunes klimatilpasningsplan er godkendt af byrådet og offentliggjort i 2014. På nedenstående kort er markeret de prioriterede indsatser.

Sandsynligheden for oversvømmelse er blevet sammenholdt med skadesværdien, som resulterer i et risikokort. Risikokortet er anvendt til at prioritere de risikoområder, hvor der skal laves en indsats. I forbindelse med kortlægningen er der desuden opstillet en hydraulisk vandmodel “Vandmodel Vejle” suppleret med viden om, hvor der tidligere har været oversvømmelser. Vandmodellen kan anvendes til at vise, hvordan ekstreme regnhændelser påvirker spildevandssystemet og vandløbene, som kan resultere i oversvømmelser. 

Planen har fokus på oversvømmelser på baggrund af nedbør/spildevand. Det terrænnære grundvand indgår ikke i modellen. Resultat af en analyse og vurdering af områderne samt kendte oversvømmelseshændelser har udpeget 26 områder, hvor der skal tages stilling til en indsats.

Indsatserne er opdelt i fysiske indsatser, indsatser vedrørende yderligere undersøgelser samt strategiske indsatser (risikostyring, skybrudsplan, information, spildevandsplanlægning m.v.). De fysiske indsatser er desuden vurderet i forhold til 1. og 2. prioritet.

Fysiske indsatser

De fysiske indsatser består af bl.a. et konkret projekt - etablering af et sluse-og pumpeanlæg og et fordelerbygværk - som skal være med til at mindske risikoen for oversvømmelser i den del af Vejle Midtby, som ligger langs omløbsåen. Etablering af målestationer til måling af vandstande, som skal anvendes i forbindelse med styring og beredskab. Endvidere er der projekter vedr. renovering og separering af kloaksystemer.    

Indsatser vedrørende yderligere undersøgelser

De undersøgende indsatser består primært i at få en yderligere viden om de faktiske forhold i de udpegede områder og yderligere kortlægning af de hydrauliske forhold i de kloakerede områder. Endvidere skal der arbejdes videre med en kvalificering af de idéforslag, der allerede ligger omkring tiltag til klimasikring af Vejle midtby. Bl.a. undersøges muligheder for intelligent styring og tilbageholdelse af vand i oplandet til Grejs Å. I erhvervsområdet i Vejle Nord vil vi undersøge mulighederne for at begrænse og evt. forsinke afledningen af overfladevand for den del af erhvervsområdet, der ikke er udbygget.

Der er sket en omprioritering af indsatser i klimatilpasningsplanen efter den kraftige regnhændelse i 2014. Generelt er der taget fat de steder, hvor der har været problemer.