Regnvandssystemet

Betegnelsen regnvandshåndtering omfatter systemer til håndtering af både daglig regn og skybrudsregn. I praksis er der tale om to forskellige typer indretning.

  • Den daglige regn håndteres under jorden i rør og over jorden i LAR-løsninger. Separatkloakering anvendes som metode til at håndtere regnvand. Separatkloak betyder, at regnvand ledes i separate rør adskilt fra spildevandet. 
  • Skybrudsregn håndteres hovedsageligt via skybrudssystemer på overfladen.

Krav i statens vandområdeplaner betyder, at vandløbene skal bevare en høj kvalitet eller opnå en bedre kvalitet svarende til god økologisk tilstand. Udledning af overfladevand må ikke forringe tilstanden i vandløbet eller forhindre, at der kan opnås en god økologisk tilstand. Vandløbene belastes med udledning af forurenende stoffer eller i forbindelse med overløb, når det regner meget. Overløb kan medføre erosion i vandløbet.

Sårbarhedsanalyse

Vejle Kommune har fået udarbejdet en sårbarhedsanalyse, som beskriver de hydrauliske forhold i kommunens vandløb. Resultaterne af analysen anvendes, når der skal stilles krav til udledning af regnvand. 

Regnvandsbassiner

Bassiner placeres tit på lavtliggende arealer tæt på de vandløb, hvor regnvandet skal udledes til. Et bassin renser vandet, fordi der sker en bundfældning af partikler og forurenende stoffer. Planter og alger optager en del af de opløste stoffer, og der sker en delvis omsætning af organiske stoffer. Graden af rensning afhænger af bassinets indretning samt vandets strømningshastighed og retning. Bassiner kan indgå i kombination med LAR-løsninger.

Regnvandsbassiner skal indrettes og dimensioneres både til en tilfredsstillende rensning og til forsinkelse af regnvandet inden udledning til vandløb, sø eller havet. Kommunen foretager en individuel vurdering for hver enkelt udledning i forbindelse med etablering af et nyt regnvandsbassin, og meddeler en udledningstilladelse til det lokale vandområde. Der etableres et nødoverløb, over det maksimale vandspejl (rensning og forsinkelse). Overløbet sker normalt til det vandløb, som modtager regnvandet under normale forhold. Et overløb over kronekant (overkant) kan kun ske, hvis der er et egnet areal, og der kan redegøres for konsekvenserne ved oversvømmelse af arealet.

Ved etablering af nye regnvandssystemer skal det tilstræbes, at bassinerne indrettes med skrå sider og udformes som naturlige søer.