Serviceniveau og dimensionering

Inden for spildevandsplanens kloakoplande har grundejeren både ret og pligt til at aflede spildevand til Vejle Spildevands kloaksystem. 

Et serviceniveau udtrykker, hvor ofte spildevandet fra kloakken må forekomme på terræn.

Med denne spildevandsplan fastlægger Vejle Kommune et serviceniveau for Vejle Spildevands kloaksystem. Serviceniveauet skal sikre en miljømæssig og hygiejnisk håndtering af spildevandet og fastlægger en minimumsfunktion, som kloakken med tiden skal leve op til. Serviceniveau er relevant i forbindelse med håndtering af daglig regn.  

Alle nye kloaksystemer skal dimensioneres således, at spildevand højst må stige op til terræn (dækselkoten)  én gang hvert tiende år i fælleskloakerede oplande og én gang hvert femte år i separatkloakerede oplande jf. Spildevandskomiteéns Skrift 27 fra 2005. Der må ikke opleves overløb fra spildevandskloakken i separatkloakerede områder.  

Dimensioneringen af systemerne justeres ydermere med klimafaktorer jf. Spildevands-komiteens skrift 29 og skrift 30. Dette gøres for, at afløbssystemet også i fremtiden kan overholde serviceniveauet.

 

Dimensionering af private og offentlige spildevandsanlæg

Privat regnvandsanlæg som f.eks. faskiner og regnbede skal dimensioneres, så der højst sker overløb til terræn hvert tiende år (statistisk set).

Det offentlige og det private spildevandssystem skal således kunne håndtere hverdagsregn svarende til dimensionsgivende regn, som statistisk set sker hvert 5. til 10. år. 

En regnhændelse svarende til 5 og 10 år betegner regn med en størrelse og intensitet, der statistisk kun forekommer hvert femte eller tiende år.