Høring Tillæg 13. Kloakering af sommerhusområde Hvidbjerg og Mørkholt

Statisk kort

1. Indledning

I Spildevandsplan 2020-2028, som blev vedtaget i december 2020, blev det besluttet, at kloakere et nyt sommerhusområde syd for Lavbolsvej. I den forbindelse blev det samtidig besluttet at kloakere et delområde af det eksisterende sommerhusområde mellem Høll og det nye sommerhusområde.

I forbindelse med kloakering af en del af det eksisterende sommerhusområde, som er gennemført, blev området forberedt til yderligere kloakering. Dette tillæg til spildevandsplanen fastlægger en plan, som sikrer at hele sommerhusområdet kloakeres over en årrække.

2. Status

Det nye projektområde er ikke kloakeret i dag. Spildevand håndteres på de enkelte ejendomme ved private spildevandsløsninger. En del grunde i området har ældre spildevandsanlæg med udledning til Vejle Fjord.

3. Plan

Projektområdet som vist på ovenstående kort skal spildevandskloakeres. Regnvand skal håndteres ved privat foranstaltning, og må ikke tilsluttes spildevandssystemet. Spildevandet ledes til Brejning Renseanlæg. 

4. Tidsplan

Etapper  Tidsplan
1 og 2  2024 - 2026
3 og 4  2027 - 2028
5,6 og 7  2029 - 2030
8,9 og 10 2031 - 2033

5. Effekt på miljøet

Etablering af spildevandskloakering betyder en miljømæssig optimal håndtering af spildevand fra sommerhusområdet. Spildevandet ledes til Brejning Renseanlæg, hvor spildevandet renses både mekanisk og biologisk inden udledning til Vejle Fjord. Kloakeringen betyder at der tilføres spildevand svarende til ca. 1000 PE til renseanlægget. Den yderligere belastning af renseanlægget ligger inden for renseanlæggets behandlingskapacitet. En forbedret spildevandshåndtering forventes at forbedre badevandskvaliteten. 

6. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 8, stk. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1

Kommunen vurderer at tillæg nr. 13 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillægget har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af den eksisterende miljøvurderede spildevandsplan. 

7. Økonomi

Vejle Spildevand A/S etablere og finansiere det offentlige spildevandssystem.

8. Projektets betydning for dig som grundejer

Vejle Spildevand etablerer en ledning til spildevand. Der etableres et spildevandsstik (brønd) til hver grund. Når Vejle Spildevand har etableret ledninger og stikbrønde, vil grundejerne modtage et påbud om at tilslutte spildevand til stilbrønden. Frist for arbejdets udførelse er ca. et halvt år. Påbuddet fremsendes dog tidligst 3 år efter, at spildevandsplanen har været i høring.

Der skal betales tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag efter gældende takster. Tilslutningsbidrag betales efter gældende takster det år stikbrønden etableres. Se aktuelle priser på Vejle Spildevands hjemmeside.

9. Ledningsanlæg og servitutter

På ovenstående kort er vist ledningsdisponeringen for kloakering af sommerhusområdet. 

Ledningsanlæg placeres generelt i offentlige vejarealer. Hvis det er nødvendigt, at etablere ledningsanlæg uden for offentligt vejareal sikres de ved tinglysning af deklaration på de enkelte matrikler. Ved etablering af ledninger ejet af Vejle Spildevand på privat grund, skal der tinglyses en deklaration blandt andet til at sikre adgangsrettigheder for kloakforsyningen (servitutpålæg).

Grundejere som enten vil blive pålagt servitutter efter frivillig aftale, eller bliver pålagt servitutter ved ekspropriation kontaktes af Vejle Spildevand under detailprojekteringen. Erstatning udbetales efter gældende normer. 

I det omfang planlagte nye spildevandsanlæg forventes at kunne medføre ekspropriation, skal placeringen af de nye anlæg være angivet på spildevandplanens kortmateriale. Hvis ikke den planlagte ledningsføring fremgår af nærværende spildevandsplan, kan det ske ved at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen eller i forbindelse med en revision af spildevandsplanen.

Nedenstående matrikler er på nuværende tidspunkt berørt af servitutpålæg.

Matrikler berørt af ledningsanlæg

Matrikel nr. Ejerlav Pumpestation   Trykledning Gravitationsledning
14h Mørkholt by, Gårslev mark areal vej areal  
14ab Mørkholt by, Gårslev   vej areal  
2g Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
2I  Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
3d Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
4f Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
11c Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
9o Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
5c Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
5d Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
6ab Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
10r Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
10e Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
4e Mørkholt by, Gårslev vejareal vejareal vejareal
17c Mørkholt by, Gårslev     mark areal
17a Mørkholt by, Gårslev   vejareal vejareal
17i Mørkholt by, Gårslev     grundareal
17k Mørkholt by, Gårslev     grundareal
8e Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
13 Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
6at Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
10o Mørkholt by, Gårslev   mark areal  
14o Mørkholt by, Gårslev     vejareal
18a Mørkholt by, Gårslev     vejareal
10d Mørkholt by, Gårslev     grundareal
10i Mørkholt by, Gårslev     grundareal
10k Mørkholt by, Gårslev vejareal   vejareal
10al Mørkholt by, Gårslev     vejareal
10l Mørkholt by, Gårslev     vejareal
10ai Mørkholt by, Gårslev     vejareal
10ak Mørkholt by, Gårslev     vejareal
4c Mørkholt by, Gårslev vejareal vejareal vejareal
4at Mørkholt by, Gårslev   vejareal vejareal
4az Mørkholt by, Gårslev   vejareal vejareal
4ec Mørkholt by, Gårslev vejareal vejareal vejareal
8bm Mørkholt by, Gårslev vejareal vejareal vejareal
6ai Mørkholt by, Gårslev   vejareal vejareal
6d Mørkholt by, Gårslev grønt område vejareal vejareal
5g Mørkholt by, Gårslev     mark areal - vejareal
6g Mørkholt by, Gårslev   vejareal vejareal
6k Mørkholt by, Gårslev vejareal vejareal vejareal
5ay Mørkholt by, Gårslev     vejareal
5y Mørkholt by, Gårslev     vejareal
1t Mørkholt by, Gårslev     vejareal
1u Mørkholt by, Gårslev     vejareal
1i Mørkholt by, Gårslev     vejareal
1r Mørkholt by, Gårslev     vejareal
20c Mørkholt by, Gårslev     vejareal
22a Mørkholt by, Gårslev     vejareal
35ad Gårslev by, Gårslev     vejareal
35ae Gårslev by, Gårslev     vejareal
35af Gårslev by, Gårslev     vejareal
35ah Gårslev by, Gårslev     vejareal
35ag Gårslev by, Gårslev     vejareal
71o Gårslev by, Gårslev grund vejareal grundareal
71ae Gårslev by, Gårslev   grundareal  
71ad Gårslev by, Gårslev   grundareal  
71ac Gårslev by, Gårslev   grundareal  
71ab Gårslev by, Gårslev   grundareal  
71s Gårslev by, Gårslev   grundareal  
71q Gårslev by, Gårslev   grundareal  
71æ Gårslev by, Gårslev   grundareal  
71cn Gårslev by, Gårslev     vejareal
71ct Gårslev by, Gårslev     vejareal
71y Gårslev by, Gårslev     vejareal
71a Gårslev by, Gårslev     vejareal
71u Gårslev by, Gårslev     vejareal
71e Gårslev by, Gårslev     vejareal
71g Gårslev by, Gårslev vejareal vejareal vejareal
71k Gårslev by, Gårslev   grundareal grundareal
71b Gårslev by, Gårslev   vejareal vejareal
71cv Gårslev by, Gårslev   vejareal vejareal
71t Gårslev by, Gårslev   vejareal vejareal
71cm Gårslev by, Gårslev   vejareal vejareal
28e Gårslev by, Gårslev     vejareal
8b  Gårslev by, Gårslev     vejareal
8eh Gårslev by, Gårslev     vejareal

10 Ikrafttrædelse

Dette tillæg til kommunens spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger frem til den 19. august 2024. Efter høringsperionde behandles høringssvarene af Byrådet. Tillægget til spildevandsplanen er gældende ved byrådets endelige godkendelse af planen.