Høring: Tillæg 15. Erhvervsområde i Egtved

Statisk kort

Indledning

Dette tillæg til spildevandsplan 2020 - 2028 er udarbejdet for at inddrage et nyt kloakoplande i
spildevandsplanen.

Nye kloakoplande optages i spildevandsplanen på baggrund af kommuneplanens rammer samt
lokalplaner for nye bolig- og erhvervsområder.

Det berørte område fremgår af ovenstående aktive kort. Tillægget til spildevandsplanen omhandler et
område som svarer til Lokalplan 1402, Erhvervsområde nord for Ribevej i Egtved.

Nyt erhvervsområde

Lokalplan 1402 vedrørende et nyt erhvervsområde nord for Ribevej i Egtved blev vedtaget den 6.
marts 2024. Erhvervsområdet fremgår af ovenstående aktive kort.

Lokalplanen udlægger et nyt erhvervsområde på 7,3 ha som i dag er landbrugsjord. Kommunenplanen
har inddraget lokalplanområdet. Området erstatter det hidtidige rammeområde 4.E.5 i
kommuneplanen som dermed udgår.

1. Status og plan

Området indgår ikke i den gældende spildevandsplan. Lokalplanområdet planlægges separatkloakeret
(spildevand og regnvand i hver sin ledning).

Spildevand ledes til det eksisterende spildevandssystem i Egtved og renses på Haraldskær
Renseanlæg, som har kapacitet til at rense spildevand fra dette erhvervsområde.

Befæstelsesgraden er 60%, som svarer til at området er udlagt til erhvervsområde. Regnvand tilledes
det eksisterende regnvandssystem, som udleder til Egtved Å. Den øgede vandmængde forventes at kunne rummes inden for den eksisterende udledningstilladelse.

2. Berørte matrikler uden for lokalplanområdet

Alle offentlige spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i
offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst
deklaration.

Der er ingen berørte matrikler uden for lokalplanområdet.

3. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 8, stk. 2,
skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig
indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1

Kommunen vurderer at tillæg nr. 13 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om
miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillægget har vist, at der ikke er sandsynlighed for
væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af den
eksisterende miljøvurderede spildevandsplan.

4. Økonomiske forhold

Separatkloakeringen finansieres af Vejle Spildevand A/S. Der opkræves tilslutningsbidrag for
tilslutning af spildevand og regnvand i henhold til Vejle Spildevand A/S gældende betalingsvedtægt.

5. Ikrafttrædelse

Tillægget til spildevandsplanen er i offentlig høring i 8 uger frem til den 27. august 2024. Herefter skal tillægget endeligt godkendes af Byrådet.