Regnvandssystemet

I Vejle Kommune er der flere højt målsatte vandløb svarende til en DVFI på 7. Udledning af overfladevand må ikke forringe vandløbets kvalitet, hverken i forhold til udledning af forurenende stoffer eller ved en direkte fysisk påvirkning som f.eks. erosion i vandløbet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Regnvandssystemet må kun anvendes til regnvand. Det er vigtigt, at der ikke ledes sæbevand fra bilvask eller kemikalier fra tagrens ud i vandmiljøet.

Mere naturlig afledning af vand fra regnvandsbassiner

Vejle Kommune arbejder med et koncept til forbedring af udledninger fra regnvandsbassiner til vandløb bl.a. Tirsbæk, som er et vandløb med en høj kvalitet, som skal bevares. Flere regnvandssystemer med regnvandsbassiner udleder i dag vand til Tirsbæk. 

Tirsbæk bakker er et boligområde som i en årrække har været under udbygning. Regn- og overfladevand fra området ledes til Tirsbæk. Vejle Kommune vil i planperioden fortsætte arbejdet med at opnå en mere robust og naturlig afledning fra bassinerne i området. Formålet er, at efterligne de naturlige forhold og forøge bassinernes robusthed, så bassinerne kan klare en større regnhændelse, inden de går i overløb til bækken. Arbejdet omfatter målinger og overvågning af de eksisterende bassiner samt undersøgelse af mulige forbedringer på eksisterende bassiner, der udleder til Tirsbæk. I den forbindelse udtages der faunaprøver i vandløbet som en del af overvågningen.

Lokalplaner og regnvandsbassiner

Gennem lokalplaner foretages det nødvendige arealudlæg til bassiner. Nogle steder placeres større bassiner uden for lokalplanområdet, hvor de kan modtage vand fra flere delområder. Bassinerne placeres typisk lavt i området, så regn- og overfladevandet naturligt vil ende i bassinet.