Mål

Byrådet har vedtaget en række mål for håndtering af spildevand i Vejle Kommune. 

Når der ikke er plads i kloakken i fælleskloakerede områder, løber regnvand og spildevand ud i vandløb, søer og fjord via etablerede overløb. I værste fald sker der oversvømmelse på veje og i kældre. 

Udledning af spildevand til vandmiljøet bidrager med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. Udløb af urenset spildevand kan hindre et naturligt dyre- og planteliv og begrænser den rekreativ udnyttelse af vandmiljøet. Regnopblandet spildevand på terræn kan give anledning til sundhedsproblemer.

I spildevandsplanen har Vejle Kommune prioriteret:

 • Reduktion af store overløb (volumen) til Vejle Fjord fra fælleskloakerede områder.
 • Indsatser, der medfører, at flere områder af fjorden er helt fri for overløb fra fælleskloakerede områder.

Vi vil skabe robuste løsninger, som understøtter vandets naturlige kredsløb og mindsker belastning af natur og vandmiljø ved at:

 • Håndtere regnvand så tæt på kilden, som det er muligt.
 • Gøre regnvand mere synligt i landskabet, og se lokal afledning af regnvand (LAR) som en ressource, der kan bidrage til at fremme biodiversitet, naturoplevelser, bevægelse og fællesskaber.
 • Prioritere lokal afledning af regnvand (LAR) i nye lokalplaner.

Mere regnvand strømmer til kloakken, fordi flere arealer bliver befæstet, og fordi klimaændringer betyder kraftigere regnskyl. Derfor vil vi:

 • Fastsætte lokale mål for vand på terræn i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. Det skal ske på baggrund af en analyse og vurdering af lokale forhold.
 • Samtænke hverdagsregn og ekstremregn i konkrete og innovative løsninger.
 • Håndtere udfordringer med stigende grundvand i samarbejde med de involverede parter.
 • Udforme veje og pladser, så de kan anvendes til håndtering af skybrudsvand.

 

Vi vil inddrage borgernes ressourcer og viden om lokale forhold for at skabe synergi i projekterne og fremme naturoplevelser, bevægelse, leg og læring.

Konkret vil vi:

 • Øge borgernes viden og interesse for spildevand og vandets kredsløb.
 • Inddrage borgere og virksomheder i de tidlige faser af projektudviklingen, hvor det er muligt.