Adskillelse af regnvand og spildevand

Etablering af separatkloak er en del af løsningen for en fremtidssikker håndtering af regnvand. Ved separatkloak ledes regnvand i en ny ledning uden om det eksisterende afløbssystem.

Udgifterne til separering af regn- og spildevand på egen grund varierer meget i forhold til husets indretning og placering på grunden. Du kan kontakte en kloakmester for at få en konkret vurdering af forholdene på din ejendom.

  

Den langsigtede plan

Den langsigtede plan er, at alle fælleskloakerede områder skal have adskilt regnvand og spildevand ved fuld separering eller ved semiseparering. Indsatsen vil blive prioriteret løbende. 

I alle fælleskloakerede områder er det principielt muligt at udtræde af tilslutningspligten for regnvand ved at etablere Lokal Afledning af Regnvand (LAR) på egen grund. Ved ansøgning om udtræden vil Vejle Spildevand vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at en større samlet gruppe af ejendomme eller eventuelt nogle få yderligt beliggende ejendomme udtræder af forsyningspligten for regnvand. 

Semiseparering betyder en delvis adskillelse af regnvand og spildevand. Der etableres én ekstra kloakledning til regnvand, hvortil vej- og pladsafvanding samt evt. tagnedløb fra de ejendomme, som har facade mod vejarealet tilkobles. Regnvand ledes til f.eks. regnvandsbassin og derfra ud til f.eks. et vandløb. Øvrigt tag- og overfladevand samt spildevand afledes i den eksisterende kloakledning til renseanlægget.

Metoden anvendes når regnvand skal fjernes fra spildevandet i gamle byområder.

Metoden anvendes i den gamle del af Vejle by (indre by), hvor det er dyrt og besværligt at etablere en fuld separering. Metoden kan separere store mængder regnvand fra spildevandssystemet og sikre, at større regnvandsmængder ikke udledes urenset til Vejle Fjord.

Imellem Valdemarsgade og Spinderigade er der etableret en stor pumpestation til afløsning af en gammel nedslidt pumpestation. I forbindelse med etablering af pumpestationen er der gennemført en delvis kloakseparering i området. Bl.a. afkobles vejvandet fra Valdemarsgade i samarbejde med Vejle Kommune. Boligforeningen AAB har frivilligt separeret regnvand fra spildevand på en række ejendomme, som allerede er forberedt til det.