Tillæg 2 Kloakledninger og nyt lokalplanområde

Statisk kort

Forslaget er i 8-ugers offentlig høring fra 22. september til 17. november 2022.

1. Indledning

I den gældende spildevandsplan 2020 – 2028 er der udlagt områder til separatkloakering, som i dag er fælleskloakerede.  I forbindelse med detailprojekteringen er der opstået behov for offentlige ledninger på privat grund, som ikke er vist i den gældende spildevandsplan.  I spildevandsplanen skal det fremgå hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Dette tillæg 2 til Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028 er udarbejdet med følgende formål:

  1. Fastlæggelse af ledningsføringen for spildevandsselskabets nye kloakledninger i 3 områder, som skal separatkloakeres i henhold til den eksisterende spildevandsplan. Desuden fastlæggelse af ledningsføringen i et 4. område, som er omfattet af 'Projekt Bedre Badevand'. Denne del af tillægget skal sikre grundlaget til eventuelt at erhverve arealer og rettigheder ved ekspropriation ved ledningsstrækninger på private arealer.
  2. Optagelse af området for lokalplan 1348 for et boligområde i Egtved i Spildevandsplanen.

2. Projekt bedre badevand

Projektet består af 3 delprojekter:

  1. Kapacitetsforøgelse på Vejle Centralrenseanlæg ved implementering af processer der forbedrer renseprocessen på renseanlægget, så det er muligt at håndtere markant større vandmængder.
  2. Etablering af 4 spildevandskorridorer, hvor det mest forurenede vand sikres 1. prioritet ind til Vejle Centralrenseanlæg. Spildevandet fra allerede separatkloakerede områder ledes til spildevandsledninger med direkte forbindelse til Vejle Renseanlæg.
  3. Etablering af transportledning, løftepumpestation og bassin på Vejle Centralrenseanlæg, for at kunne lede mere vand til anlægget og forbedre mulighederne for at opbevare det. Bassinkapaciteten forøges med et nyt 5.000 m3 bassin for fællesvand.

Projektområdet indeholder kloakoplandet vist på nedenstående kort 1.

Der etableres en række nye rørledningsstrækninger benævnt transportledning, der er med til at øge kapacitet. I forbindelse hermed etableres en pumpestation på renseanlægget, der hurtigere kan tømme fællesvandet fra ledningssystemet.

Tilløbet fra midtbyen styres af et spjæld ("Midtbyspjæld"), hvis formål er at skærme vandet af, såfremt der er risiko for overløb. Endvidere vil der blive indført et nyt flokkuleringssystem, der markant forbedrer de biologiske og fysiske forhold i relation til dele af renseprocessen. I forbindelse hermed etableres en hydrocyklon til efterfølgende at adskille slam og væske.

Kort 1 – Ledninger og arealer ved Vejle Renseanlæg

Den beregnede effekt af tiltagene vist i figur 1, idet der er tale om modelberegnede effekter i forhold til et statusscenarie og et scenarie i 2030:

 

Med realisering af projekt Bedre badevand vil der ske en markant reduktion af overløbene af spil-devandsholdigt regnvand fra 3 overløb (OF.317, havnerundkørslen, OF.363, transformerstatio-nen/Toldbodvej og OF.364 på Vejle Centralrenseanlæg).  Projektet har desuden en afledt effekt på andre overløb i Vejle midtby.

Teknisk Udvalg godkendte på udvalgsmødet den 29-03-2022 Vejle Spildevand A/S' mål for Projekt Bedre Badevand.

3. Ledningsføringen af kloakledninger

I forbindelse med spildevandsplanens vedtagelse i 2020 er der ikke beskrevet ledningsplacering grundet manglende detailprojektering. Denne detailprojektering er et omfattende projekt, og kan typisk først foretages tilstrækkeligt præcist i forbindelse med starten på selve separatkloakeringsprojektet. Tillægget omhandler placering af spildevandsledninger i de 4 områder, herunder ledninger til 'Projekt Bedre Badevand' med angivelse af enkelte ledninger på privat areal. Som hovedregel skal kloakledninger holdes i offentlige områder, særligt offentlig vej. Dette princip kan dog fraviges, hvis der af tekniske eller planmæssige årsager er grundlagt derfor. Placering af spildevandsanlæg på privat areal skal fortrinsvist ske ved indgåelse af en frivillig aftale med de berørte grundejere. Hvis det ikke er muligt kan kommunen som sidste udvej, foretage ekspropriation til anlægget.

Projektets betydning for dig

Vejle Spildevand udfører sanering af kloaksystemet i det viste område og etablerer i den forbindelse et 2- strenget system, således at der er tilslutningsmulighed for regnvand og spildevand i hver sin ledning (separering). Når deloplandet er færdigt, og der er tilslutningsmulighed for regnvand og spildevand, vil grundejerne modtage et påbud om, at separere regnvandet fra spildevandet på egen grund og tilslutte regnvandet til det nye regnvandssystem. Påbud fremsendes dog tidligst 3 år, fra Spildevandsplan 2020-2028 var i offentlig høring dvs. Tidligst ultimo 2023. Udgifterne til separering af regnvandet på egen grund varierer meget i forhold til husets indretning og placering. Du kan kontakte en kloakmester for at få en konkret vurdering.

Det er kun omfangsdræn fra bygninger, der må tilsluttes forsyningens regnvandssystem. Alt øvrigt drænvand må ikke kobles på forsyningens system.

Projektets effekt på miljøet

Overløb til Vejle Fjord via overløb fra de 3 områder vil gradvist blive mindre, efterhånden som ejendommenes spildevand og regnvand bliver adskilt. Desuden vil 'Projekt Bedre Badevand' markant reducere overløbsmængder ved renseanlægget, Havne Rundkørslen og flere steder i Vejle By. Dermed bidrager projekterne til en forbedring af badevandskvaliteten i Vejle Fjord.

Alt spildevand fra områderne ledes til Vejle Central Renseanlæg. Når projektet er gennemført, vil regnvand fra områderne blive udledt til Vejle Å og Vejle Fjord.

3.1 Mølholmområdet

Området er omfattet af spildevandsplan 2020-2028 som planlagt separatkloakeret. Separatkloakeringsprojektet er opdelt i 2 etaper, hvor dette tillæg omfatter den ene etape.

I de områder af kommunen, hvor spildevand og regnvand ledes i samme ledning, sker der overløb til vandområderne, når det regner kraftigt, fordi der ikke er plads i spildevandssystemet. I Mølholm sker der overløb af urenset spildevand (Fællesvand) til Vejle Fjord, og det har betydning for bl.a. badevandskvaliteten. 

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Det betyder, at spildevand og regnvand ledes til Vejle Centralrenseanlæg i samme ledning. Desuden er den fælles kloakledning nedslidt. Projektområdet indeholder ledninger og kloakoplandet, som vist på nedenstående kort 2. 

Plan

Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip, hvor spildevand og regnvand ledes i hver sin ledning. Regnvand fra området ledes direkte til Vejle Fjord.

Kort 2 – Ledninger i Mølholmområdet

3.2 Damhaven og Koldingvej, Vejle

Området er allerede omfattet af spildevandsplan 2020-2028 som planlagt separatkloakeret. I forbindelse med detailprojekteringen af det nye system i områder har Vejle Spildevand fundet det nødvendigt at ændre på placeringen af flere af de planlagte ledninger, og da en række ledninger planlægges etableret på privat grund er området medtaget igen.

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Det betyder, at spildevand og regnvand ledes til Vejle Cen-tralrenseanlæg i samme ledning.  Projektområdet indeholder ledninger og kloakoplande som vist på nedenstående kort 3.

Plan

Projektområdet skal separatkloakeres efter et 2-strengede princip, hvor spildevand og regnvand ledes i hver sin ledning. Spildevand vil fortsat blive ledt til Vejle Centralrenseanlæg. Regnvand fra området vil blive ledt til Vejle Å via en pumpestation. Teglgaardsvej 6 og 8A/8B skal ud af oplandet, der skal separatkloakeres, idet ejendommene afvandes mod nord.

Kort 3 – Damhaven og Koldingvej, Vejle

3.3 Nørremarken, Vejle

Området er allerede omfattet af spildevandsplan 2020-2028 som planlagt separatkloakeret. Fra Nørremarken sker der overløb til Vejle Fjord af urenset spildevand ved hjørnet af Rødkildevej og Bølgen, og det har betydning for bl.a. badevandskvaliteten. 

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Det betyder, at spildevand og regnvand ledes til Vejle Centralrenseanlæg i samme ledning. Projektområdet indeholder de oplande, der er markeret på nedenstående kort 4.

Plan

I planperioden påbegyndes separering (adskillelse af regnvand og spildevand) af kloaksystemet langs med og nord for Horsensvej. Området skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip, hvor spildevand og regnvand ledes i hver sin ledning. Baggrunden for separeringsprojektet er dels, at det eksisterende fælles kloaksystem har ringe kapacitet, og dels at separeringen skaber synergi med den igangværende klimatilpasning i Vejle Østby, hvor overskydende vand opmagasineres i klimatilpasnings anlægget i forbindelse med Tommy Troelsens Park. Der etableres en ledning i Horsensvej, som er en del af spildevandskorridorerne i ’Projekt Bedre Badevande’

Kort 4 – Nørremarken Vejle

4. Spildevandsforhold i nyt lokalplanområdet ved Baskærvej i Egtved

Status

Status er, at lokalplanområdet ikke er kloakeret i dag.

Plan

Området separatkloakeres. Spildevandet ledes til eksisterende system til Egtved Renseanlæg. Regnvandet udledes via regnvandsbassin til vandløbet Hejlskov Bæk med forbindelse til Egtved Å.

Området er omfattet af Lokalplan 1348 Boligområde ved Baskærvej i Egtved.

I forbindelse med realiseringen af Lokalplan 1348 for et boligområde ved Baskærvej i Egtved skal der etableres et separat kloaksystem. Spildevand tilsluttes eksisterende ledninger i Hejlskovparken. Der kan blive behov for etablering af en pumpestation til spildevand inden for lokalplanområdet i friarealer, hvis lavtliggende arealer bebygges og der ikke sker en tilsvarende terrænregulering. Projektområdet indeholder det opland, der er markeret på nedenstående kort 5.

Der skal overholdes en max. befæstelsesgrad i lokalplanområdet på 30%.

Som supplerende klimatilpasning skal der opstrøms bassinet indpasses en række oversvømmelsesområder, som kan virke som buffere i perioder med kraftige regnhændelser.

Det påhviler den private bygherre, at indpasse disse områder mellem bebyggelse og vejanlæg.

Vejle Spildevand A/S etablerer et bassinanlæg til opsamling af regn- og overfladevand fra lokalplanområdet. Der er efter aftale med den private bygherre reserveret et areal i landzone uden for lokalplanområdet mod syd. Bassinet bliver et kombineret service- og klimavandsbassin og optages i spildevandplanen i forbindelse med dette tillæg.

Det nævnte bassinanlæg dimensioneres med overløb hvert 10. år (T=10) og som udgangspunkt for et afløb på 1 l/sekund pr. ha. Det er dimensioneringskriterier baseret på statistiske beregninger efter gældende normer, herunder IDA’s Spildevandskomiteens skrifter. Bassinet etableres med permanent vandspejl og dykket afløb. Bassinet etableres med permanent vandspejl og dykket afløb for at sikre størst mulig stoftilbageholdelse. I udledningstilladelsen vil der blive fastsat specifikke funktionskrav til anlægget.

Udløbsledningen fra regnvandsbassinet skal føres mod sydvest langs Baskærvej med udløb til Hejlskov Bæk. Ledningen etableres så vidt muligt i vejmatrikel.

Alle offentlige spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration.

Kort 5 – Baskærvej i Egtved

5. Miljøbelastning

5.1. Belastning af Vejle Renseanlæg:

Tillægget vedrørende ledningerne ændrer ikke på tilførslen af spildevand til Vejle Renseanlæg i forhold til det allerede vedtagne plangrundlag i Spildevandsplanen.

Denne spildevandsbelastning betragtes som mindre i forhold til den samlede belastning på Vejle Centralrenseanlæg, der har en godkendt behandlingskapacitet på 170.000 PE (Person ækvivalenter). Den nuværende samlede belastning er på ca. 100.000 PE.

5.2. Belastning af Egtved Renseanlæg/Ny Haraldskær Renseanlæg:

Det nye boligområde omfatter 12 åben lav og 14 tæt lav boliger. Det svarer til ca. 60 PE.

I alt udgør den samlede belastning af Egtved Renseanlæg ca. 1.918 PE ifølge Miljøstyrelsens tal i PULS-databasen. Anlægget er godkendt til en belastning på 3.500 PE.

Det nye boligområde er således en meget lille ændring af belastningen af renseanlægget.

Egtved Renseanlæg er planlagt nedlagt inden for en kortere årrække og spildevandet vil herefter blive ledt til Haraldskær renseanlæg. Haraldskær Renseanlæg er dimensioneret til 30.000 PE, og den daglige belastning er i dag ca. 8.000 PE.

5.3 Recipientforhold

Før udledning til vandløb skal regnvandet fra områderne renses og forsinkes, så udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse, og så der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

De 4 områder i Vejle By har udledning til Vejle Å og Vejle Fjord. Vejle Å er en robust recipient, og projektet medfører en markant reduktion af miljøbelastningen af Vejle Fjord.

Det nye lokalplanområde ved Egtved vil få udledning til Hejlskov Bæk. Der er tale om en lille merbelastning af vandløbet, og regnvandet skal renses og neddrosles til naturlig afstrømning før udledning.

5.4 Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 8 stk. 2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8 stk. 1

Dette tillæg til spildevandsplanen er omfattet af § 8 stk. 3, da plantillægget kun fastlægger kloakforholdene for mindre områder på lokalt plan set i forhold til Vejle Kommunes samlede kloakopland, og er således en mindre ændring i forhold til Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020 2028.

Kommunen vurderer at tillæg nr. 2 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillægget har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af den eksisterende miljøvurderede spildevandsplan.

Miljøscreening af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen sendes i offentlig høring sammen med selve tillægget til spildevandsplanen.

6. Økonomiske forhold

Kloakeringen finansieres af Vejle Spildevand A/S. Der opkræves tilslutningsbidrag vedrørende spildevand for lokalplanområdet i Egtved i henhold til Vejle Spildevand A/S gældende betalingsvedtægt.

7. Behandling og vedtagelse

Tillægget til spildevandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Byrådet har endeligt godkendt tillægget den 8. februar 2023. 

8. Lovgivning

Nærværende tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet efter:

  • 32 i lov om nr. lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022 (Miljøbeskyttelsesloven)
  • §5 – 9 i bekendtgørelsen nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).

9. Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 32 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 100 af 19. februar 2022).

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt ved domstol inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt jf. § 101 I Miljøbeskyttelsesloven.

10. Erhvervelse af rettigheder og arealer (Matrikler omfattet af tillægget)

Dette tillæg åbner mulighed for at erhverve rettigheder eller arealer på de nævnte matrikler ved frivillige aftaler mellem grundejer og Vejle Spildevand, herunder aftaler på ekspropriationslignende vilkår, eller ekspropriation. I forbindelse med aftaler eller ekspropriation skal der tages det størst mulige hensyn til lodsejer, hvilket følger af principperne for ekspropriation.

Alle forsyningsselskabets spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration.

Servitutpålæg

På nogle lokaliteter er Vejle Spildevand nødsaget til at etablere kloakledninger på private matrikler. Disse kloakledninger ejes af Vejle Spildevand og skal tinglyses med en deklaration blandt andet til sikring af tilstedeværelse og adgangsrettigheder for kloakforsyningen (servitutpålæg).

Dette drejer sig om følgende matrikler:

Grundejere, der berøres af ovennævnte, og som pålægges servitut, kontaktes af Vejle Spildevand under detailprojekteringen. Det søges at indgå frivillige aftaler mellem de berørte grundejere og Vejle Spildevand A/S. Erstatning udbetales efter gældende landsaftaler og praksis. Spørgsmålet om erstatningens størrelse kan indbringes for en såkaldt taksationskommission. Aftaler på ekspropriationslignende vilkår er aftaler mellem grundejer og Spildevandsselskabet, hvor fremgangsmåden sikrer, at erstatningen er skattefri.

Arealer på ovenstående matrikler vil blive pålagt servitutter ifølge aftalen mellem Spildevandsselskabet og ejer, eller såfremt der fortages en egentlig ekspropriation i overensstemmelse med denne.

Omfattede ejendomme