Byer og bydele

Her kan du søge oplysninger om de områder - kloakoplande - som er kloakeret i dag.  

Statisk kort

Spildevandshåndtering i øvrigt kan ses på giskort under "Hvad gælder for mig"

Fælleskloak: Regnvand og spildevand ledes til renseanlæg i en fælles ledning.

Separatkloak: Spildevand ledes til renseanlæg. Regnvand ledes til vandløb eller hav.

Spildevandskloak: Spildevand ledes til renseanlæg. Regnvand håndteres lokalt (LAR).

 

Privat kloak: Etableres af bygherre og ejes af grundejer. Private kloaksystemer kan være tinglyst på den enkelte ejendom.

Kloaksystemet skal sikre, at spildevand håndteres hygiejnisk og miljømæssigt forsvarligt. Historisk er kloaksystemet oftest udført som fælleskloak. Nyere bydele har typisk separatkloak eller spildevandskloak med lokal håndtering af regnvand. Spildevandet ledes til et af kommunens renseanlæg.

En del af kloaksystemet mangler kapacitet til at håndtere alt vand i perioder med meget regn. I fælleskloakerede områder ledes regnvand og spildevand fra huse i samme ledning. Der kan mangle plads i kloakrørene, som transporterer spildevandet til renseanlægget, og renseanlægget kan mangle kapacitet til at rense spildevandet.

Manglende kapacitet medfører udledning af spildevand fra overløbsbygværker til vandløb og Vejle Fjord ved kraftige regnhændelser. Dette gøres for at undgå, at kloaksystemet bliver så overbelastet, at der er risiko for, at vandet stuver op på terræn eller i kældre.

Ved nogle overløbsbygværker er der tilsluttet et bassin. Når kloaksystemet under regn er ved at blive overbelastet, vil spildevandet blive ledt til et bassin. Når der igen er plads i kloaksystemet, kan spildevandet ledes tilbage til kloakken. 

Manglende kapacitet på renseanlæggene betyder, at store mængder spildevand ledes direkte til vandområderne. Du kan læse mere om overløb på renseanlæg her.

Fællessystem. Alt spildevand og regnvand fra en bydel føres til renseanlæg. Hvis der ikke er plads i kloakken, sker der overløb til vandløb eller Vejle Fjord.