Vandmiljø

Kortet viser, hvor der skal ske en indsats/forbedring af regnbetingede udledninger (overløb af urenset spildevand) til vandløb i Vejle Kommune i medfør af statens vandområdeplan 2015-2021. Der er en generel målsætning om, at der skal være en god økologisk tilstand for de udpegede vandløbsstrækninger.

Indsatser, som skal forbedre de udpegede vandløbsstrækninger: 

Horstrup Bæk ligger i oplandet til Vejle Fjord. I 2011 bevirkede en forurening af Hornstrup Bæk med spildevand, at faunaklasse blev bedømt til faunaklasse 1 (stærkt forurenet vandløb med en særdeles ringe biologisk vandløbskvalitet). Faunaklassen er i dag på 7 svarende til uforurenet vandløb med en særdeles god biologisk vandløbskvalitet. Området er i dag separatkloakeret, og det betyder, at der ikke sker udledning af regnvandsopblandet spildevand ved større regnhændelser.

Egtved Å ligger i oplandet til Vejle Fjord. Indsatsen i Egtved er i fuld gang. En stor del af Egtved bliver separatkloakeret, således at den største del af byen fremover vil være separatkloakeret. Det betyder en væsentlig reduktion i overløb til Egtved Å af regnvandsopblandet spildevand ved større regnhændelser.

Læs mere om det igangværende projekt i Egtved  

I Kollemorten skal der ske en indsats vedrørende begrænsning af et regnbetinget udløb af opblandet spildevand til Givskud Bæk. Givskud Bæk udleder til Ringkøbing Fjord. I denne spildevandsplan etableres et fællesvandsbassin, som betyder en væsentlig reduktion af overløb af opblandet spildevand, når det regner. Et bassin betyder, at regnvandsopblandet spildevand kan opsamles i bassinet og ledes til renseanlæg, når der igen er plads i spildevandssystemet.

Se indsats vedrørende begrænsning af overløb

I Givskud er der også en indsats vedrørende regnbetingede udledninger til Givskud Bæk. Givskud Bæk ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord.

I Givskud vil interessen og mulighedrne for at etablere Lokal Afledning af Regnvand (LAR) blive udnyttet som en del af løsningen på problemet med udledning af regnvandsopblandet spildevand til Givskud Bæk. Der arbejdes med nedenstående projekter:

  1. Vejle Spildevand vil optimerer ledningssystemet og eksisterende bassiner. Det vil medføre en væsentlig reduktion af antal overløb og mængder.
  2. Givskud Lokalråd, Vejle Spildevand og kommunen samarbejder om en orientering vedrørende muligheden for at træde ud af kloakforsyningen for regnvand. (Læs mere i afsnittet "Ophævelse af tilslutningspligten for regnvand - udtræden"). Lokal afledning af regnvand (LAR) på private grunde kan bidrage til at reducere problemet med overløb af regnvandsopblandet spildevand til Givskud Bæk.

 

Supplerende indsatser til forbedring af vandmiljøet i planperiode 2020-2028:

I Give skal der ske en indsats for at begrænse et regnbetinget udløb af opblandet spildevand til Bæksgård Bæk. Bæksgård Bæk er en del af oplandet til Ringkøbing Fjord.

Vejle Spildevand vil ud over separering (adskillelse af regnvand og spildevand) i de to mindre deloplande etablere en ny ledning fra et eksisterende overløbsbygværk ved Bæksgård Bæk frem til renseanlægget. På renseanlægget skal der etableres et fællesvandsbassin. Det betyder en væsentlig reduktion af overløbsmængden til Bæksgård Bæk til gavn for smådyr og fisk.  

Læs mere om projektet i Give

Statisk kort

I Ågård skal der ske en indsats for at begrænse regnbetingede udløb af opblandet spildevand til Borlev Bæk og Vester Nebel Å. Borlev Bæk og Vester Nebel Å er en del af vandoplandet til Vejle Fjord/Lillebælt.

Indsatsen sker i to etaper og vedrører separering af spildevandssystemet (Adskillelse af regnvand og spildevand). Det betyder en forbedret vandløbskvalitet til gavn for smådyr og fisk. I dette vandløbssystem lever en særlig fisk ved navn Smerling.

Læs om projektet i Ågård

Statisk kort