Vand- og stofmængder

I nedenstående bilag kan du finde informationer af mere teknisk karakter om oplande, udløb og renseanlæg.

I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personæ­kvi­va­lentbelastning (PE), kloa­keringsforhold, spildevands- og forurenings­mæng­der samt de vand- og forureningsmængder, der bereg­nings­mæssigt udledes til de enkel­te recipien­ter. Skemaerne beskriver henholdsvis status og plan. 

Status

Oplandsskema 

Oplandsskemaet er en opgørelse over kloakoplande med angivelse af areal, kloakeringsforhold, belastning i PE (personækvivalenter) fra bolig og erhverv samt oplysninger om regnbetingede udløb.

Se oplandsskema - eksisterende plan

 

Udløbsskema

Udløbsskemaet angiver recipienterne og udløbene hertil, de maksimale tørvejrs- og regnvandsmængder, årlige vand- og forureningsmængder samt renseforanstaltninger og bassiner.

Se udløbsskema - eksisterende plan 

 

Renseanlægsskema

Renseanlægsskemaet er en redegørelse for anlægstype, ejerforhold, kapacitet og belastning med hensyn til vand- og forureningsmængder.

Se renseanlægsskema - eksisterende plan

 

Plan 2020 - 2028

Oplands -og udløbsskema

Oplands - og udløbsskemaet er en samlet opgørelse med angivelse af areal, kloakeringsforhold, belastning i PE (personækvivalenter) fra bolig og erhverv samt oplysninger om regnbetingede udløb samt en angivelse af vandområderne og udløb hertil, de maksimale tørvejrs- og regnvandsmængder, årlige vand- og forureningsmængder samt renseforanstaltninger og bassiner. 

Se oplandsskema - nye udstykninger - spildevandsplan 2020 -2028 - kommuneplan

Se oplandsskema - separat kloakering - spildevandsplan 2020 - 2028

 

Renseanlægsskema

Renseanlægsskemaet er en redegørelse for anlægstype, ejerforhold, kapacitet og belastning med hensyn til vand -og forureningsmængder. 

Se renseanlægsskema - spildevandsplan 2020-2028