Byer og bydele

Udløb af regnvandsopblandet spildevand til vandløb og Vejle Fjord kan reduceres eller fjernes ved at adskille regnvand og spildevand. I separatkloakerede områder er regnvand fra tage og befæstede arealer adskilt fra spildevand fra private boliger og processpildevand fra virksomheder.

Planlagte projekter for separatkloakering i 2020-2028 er beskrevet nedenfor. Planen forventes revideret efter 4 år, hvorfor projekter som forventes gennemført i perioden 2024- 2028 kan blive ændret på baggrund af ny viden. Øvrige projekter og indsatser kan ses her.

 

Planlagte projekter i planperiode 2020-2028

Kortet viser alle planlagte kloakoplande, herunder planlagte projekter for separatkloakering samt ejendomme i det åbne land som planlægges tilsluttet kloaksystemet. 

Statisk kort

Ved etablering af spildevandsledninger ejet af Vejle Spildevand på privat grund, skal der tinglyses en deklaration blandt andet til at sikre adgangsrettigheder for kloakforsyningen (servitutpålæg).

Nærværende spildevandsplan er udarbejdet på et overordnet plangrundlag, hvorfor der ikke i denne plan nøjagtigt er fastlagt, hvilke ejendomme, der vil blive berørt af anlægsarbejder. I forbindelse med planlagte projekter kan det blive nødvendigt at etablere ledninger eller andre anlæg på private matrikler. Det betyder, at der er arealer på disse matrikler, som enten vil blive pålagt servitutter i tilfælde af ejers accept eller blive eksproprieret, såfremt ejer ikke accepterer.

Grundejere som enten vil blive pålagt servitutter efter frivillig aftale, eller bliver pålagt servitutter ved ekspropriation kontaktes af Vejle Spildevand under detailprojekteringen. Erstatning udbetales efter gældende normer. 

I det omfang planlagte nye spildevandsanlæg forventes at kunne medføre ekspropriation, skal placeringen af de nye anlæg være angivet på spildevandplanens kortmateriale. Hvis ikke den planlagte ledningsføring fremgår af nærværende spildevandsplan, kan det ske ved at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen eller i forbindelse med en revision af spildevandsplanen.