Mølholm

Separatkloakering i den østlige del af Mølholm, syd for Mågevej, mellem Stampevej og Betty Sørensenparken

Statisk kort

Effekt på miljøet

Bedre badevand i Vejle Fjord

5 overløb til Vejle Fjord nedlægges 

 

Tidsplan

Opstart i 2022

Afsluttes i 2032

Indledning

I de områder af kommunen, hvor spildevand og regnvand ledes i samme ledning, sker der overløb til vandområderne, når det regner kraftigt, fordi der ikke er plads i spildevandssystemet. I Mølholm sker der overløb til Vejle Fjord af urenset spildevand, og det har betydning for bl.a. badevandskvaliteten. 

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Det betyder, at spildevand og regnvand ledes til Vejle Centralrenseanlæg i samme ledning. Desuden er den fælles kloakledning nedslidt. Projektområdet indeholder kloakoplande vist på ovenstående kort. 

Plan

Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip, hvor spildevand og regnvand ledes i hver sin ledning. Regnvand fra området ledes direkte til Vejle Fjord.

Projektets betydning for dig

Vejle Spildevand udfører sanering af kloaksystemet i det viste område og etablerer i den forbindelse et 2- strenget system, således at der er tilslutningsmulighed for regnvand og spildevand i hver sin ledning (separering). Når et delopland er færdigt, og der er tilslutningsmulighed for regnvand og spildevand, vil grundejerne modtage et påbud om, at separere regnvandet fra spildevandet på egen grund og tilslutte regnvandet til det nye regnvandssystem. Frist for arbejdets udførelse er ca. et halvt år. Påbud fremsendes dog tidligst 3 år, fra denne spildevandsplan har været i offentlig høring. Udgifterne til separering af regnvandet på egen grund varierer meget i forhold til husets indretning og placering. Du kan kontakte en kloakmester for at få en konkret vurdering. 

Det er kun omfangsdræn fra bygninger, der må tilsluttes forsyningens regnvandssystem. Alt øvrigt drænvand må ikke kobles på forsyningens system.

Tidsplan

Arbejdet forventes påbegyndt i 2022 og forventes afsluttet ca. 2032.

Projektet starter i det nord-østlige hjørne. Følg med i projektet på Vejle Spildevands hjemmeside 

Projektets effekt på miljøet

Overløb til Vejle Fjord vil gradvist blive mindre, efterhånden som ejendommenes spildevand og regnvand bliver adskilt.

Når projektet er gennemført, vil der ikke længere ske overløb af regnvandsopblandet spildevand til fjorden fra overløb VE144U, VE326OF, VE009FU, VE007U og OF405 som nedlægges. Dermed bidrager projektet til en væsentlig forbedring af badevandskvaliteten i Vejle Fjord.

Alt spildevand vil blive ledt til Vejle Central Renseanlæg. Når projektet er gennemført, vil regnvand fra området blive udledt til Vejle Fjord via Vejle Å, samme sted, som der i dag er overløb af regnvandsopblandet spildevand. 

Servitutpålæg

Ved etablering af spildevandsledninger ejet af Vejle Spildevand på privat grund, skal der tinglyses en deklaration blandt andet til at sikre adgangsrettigheder for kloakforsyningen (servitutpålæg).

Nærværende spildevandsplan er udarbejdet på et overordnet plangrundlag, hvorfor der ikke i denne plan nøjagtigt er fastlagt, hvilke ejendomme, der vil blive berørt af anlægsarbejder. I forbindelse med planlagte projekter kan det blive nødvendigt at etablere ledninger eller andre anlæg på private matrikler. Det betyder, at der er arealer på disse matrikler, som enten vil blive pålagt servitutter i tilfælde af ejers accept eller blive eksproprieret, såfremt ejer ikke accepterer.

Grundejere som enten vil blive pålagt servitutter efter frivillig aftale, eller bliver pålagt servitutter ved ekspropriation kontaktes af Vejle Spildevand under detailprojekteringen. Erstatning udbetales efter gældende normer. 

I det omfang planlagte nye spildevandsanlæg forventes at kunne medføre ekspropriation, skal placeringen af de nye anlæg være angivet på spildevandplanens kortmateriale. Hvis ikke den planlagte ledningsføring fremgår af nærværende spildevandsplan, kan det ske ved at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen eller i forbindelse med en revision af spildevandsplanen.

Statisk kort