Grundvandsbeskyttelse

Statens Vandområdeplan 2015 – 2021 for vandområde distrikt Jylland og Fyn beskriver, at alle grundvandsforekomster skal opnå en god tilstand. Mål og indsatser fremgår af de tilhørende bekendtgørelser: "Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster" og "Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter". Bekendtgørelserne har til formål at forebygge, at tilstanden for grundvandsforekomster forringes og sikre, at miljømål ikke forhindres.

Beskyttelse af grundvand:

  • I Miljøbeskyttelsesloven er der fastsat en 300 meters beskyttelseszone omkring boringer til drikkevandsforsyning. Inden for denne beskyttelseszone må der normalt ikke etableres nedsivningsanlæg for spildevand.
  • Der skal ske en generel beskyttelse i OSD områder (områder med særlig drikkevandsinteresse) og i indvindingsoplande for drikkevandsboringer.
  • I nogle områder er der udarbejdet særlige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

I forbindelse med behandling af ansøgninger om nedsivning af spildevand og overfladevand foretages en konkret vurdering. Tilladelser  til nedsivning af spildevand og overfladevand indeholder vilkår om placering og indretning af spildevandsanlæg, der sikrer, at der ikke er risiko for at forurene grundvandet.