Tillæg 6. Nyt kloakopland i forbindelse med etablering af dagligvarebutik

Statisk kort

1. Indledning

Vejle Kommune har d. 8. november 2023 vedtaget en ny lokalplan, Lokalplan nr. 1399, der muliggør etableringen af en dagligvarebutik ved Keglekærvej, Grejs. Området er ikke omfattet af Vejle Kommunes spildevandsplan og det er derfor nødvendigt at udarbejde et tillæg der udlægger området til separatkloakering (regn- og spildevand ledes i hver sin ledning). 

2. Nyt kloakopland

Lokalplan for ny dagligvarebutik ved Keglekærvej, Grejs, Lokalplan 1399 

Lokalplan 1399 muliggør opførelsen af en dagligvarebutik med tilhørende parkeringsareal ved Keglekærvej i Grejs, og omfatter en del af matrikelnummer 15q, Grejs By, Grejs, ca. 0,6 ha.    

Status og plan

Området indgår ikke i den gældende spildevandsplan. Området er ikke bebygget og anvendes til landbrugsformål. De omkringliggende områder er fælleskloakerede, men forventes planlagt separatkloakerede. Fællesledninger (regn- og spildevand løber i samme ledning) i kloakoplandet er belastede af spildevand og tag- og overfladevand, og der fastsættes derfor en maksimal befæstelsesgrad for lokalplanområde 1399, så mertilledningen af vand begrænser yderligere opstuvninger i systemet og overløb. Det er grundejers ansvar at forsinke eller håndtere tag- og overfladevand på egen grund, så udledningshastigheden ikke overskrides. Forsinkelsen kan eksempelvis ske ved opmagasinering på terræn eller rørbassiner eller ved nedsivning i regnvandsbede, faskiner eller lignende løsning. Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket begrænser muligheden for nedsivning fra parkerings- og vejarealer, medmindre der sker en rensning inden nedsivningen. Lokalplanområdet separatkloakeres og tilsluttes forsyningens stikledninger eller skelbrønde, der placeres i skel.  

Berørte matrikler uden for lokalplanområdet:

Offentlige spilde- og regnvandsledninger placeres i vejarealer og føres ind til lokalplanområdet som stikledninger eller skelbrønde. Der er således ikke andre grundejere der påvirkes af spildevandsplantillæg 6. 

3. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 8 stk. 2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8 stk. 1

Dette tillæg til spildevandsplanen er omfattet af § 8 stk. 3, da plantillægget kun fastlægger kloakforholdene for mindre områder på lokalt plan set i forhold til Vejle Kommunes samlede kloakopland, og er således en mindre ændring i forhold til Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020 - 2028. 

Kommunen vurderer, at tillæg nr. 6 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillæg har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af den eksisterende miljøvurderede spildevandsplan. 

4. Økonomiske forhold

Separatkloakeringen frem til skelgrænsen, inklusive stikledninger eller skelbrønde, finansieres af Vejle Spildevand A/S. Der opkræves tilslutningsbidrag i henhold til Vejle Spildevand A/S gældende betalingsvedtægter. 

5. Behandling og vedtagelse

Forventet tidsplan fremgår af nedenstående tabel. 

Handling

Dato

Høringsperiode

22/1-2024 - 18/3-2024

Behandling i Teknisk Udvalg

23. april 

Behandling i Økonomiudvalget

13. maj

Behandling i Byrådet

29. maj

Forslaget har været i 8-ugers offentlig høring fra 22. januar til 18. marts 2024. Det er ikke indkommet høringssvar i perioden. 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget d. 29. maj 2024.   

6. Lovgivning

Nærværende tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet efter:

  • 32 i lov om nr. lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022 (Miljøbeskyttelsesloven)
  • §5 – 9 i bekendtgørelsen nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).

7. Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 32 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 100 af 19. februar 2022).

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt ved domstol inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt jf. § 101 I Miljøbeskyttelsesloven.