Lokal afledning af regnvand

LAR-løsninger dækker over alle former for afledning af regnvand, hvor vandet håndteres lokalt ved kilden. Anlæggene kan etableres på terræn eller i jorden og giver mulighed for at forsinke eller genanvende regnvandet. Metoder til håndtering af regnvand kan være:

  • nedsivning i faskine
  • sivedræn
  • regnbede
  • grønne tage

Lokale forhold som drikkevand, grundvand, jordforurening og geologi er afgørende for, om og hvilken LAR-løsning der kan etableres. 

LAR-løsninger kan anvendes til håndtering af hverdagsregn svarende til den mængde, der ellers skulle afledes til kloak. Metoderne kan også anvendes til håndtering af store mængder overfladevand ved større anlægsprojekter. Vandet kan indgå i byudviklingsprojekter, hvor vandet styres på overfladen og skaber rekreativ værdi samt mulighed for leg og læring. Vejle Kommune vil i øvrigt prioritere LAR-løsninger i nye lokalplaner.

Fælleskloakerede områder med mulighed for lokal afledning af regnvand

I alle fælleskloakerede områder er det muligt at ophæve tilslutningspligten for regnvand og dermed udtræde af forsyningsselskabet for regn- og overfladevand. En mulig udtræden er betinget af:

  • at Vejle Kommune kan meddele tilladelse til alternativ bortskaffelse af regnvand for matriklen via en egnet LAR-løsning
  • at der ikke sker en væsentlig forringelse af Vejle Spildevand A/S´samlede økonomi

 

I alle fælleskloakerede områder er der mulighed for at ophæve tilslutningspligten for regnvand til det offentlige spildevandssystem. Udtræden af kloakforsyningen og tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget kræver:

  • at området er udpeget i spildevandsplanen
  • at Vejle Spildevand A/S har meddelt forhåndstilsagn til udtræden
  • at der er indhentet tilladelse til at håndtere regnvand på egen grund (LAR-løsning)

Ved udtrædelse af kloakforsyningen med hensyn til regn- og overfladevand kan grundejer få tilbagebetalt et beløb, som maksimalt udgør ejendommens tilslutningsbidrag for regnvand svarende til 40% af standardtilslutningsbidraget. Læs mere om muligheden for at udtræde på Vejle Spildevands hjemmeside.

Kortet viser kloakoplande, hvor det er muligt at søge om forhåndstilsagn om udtrædelse for regn- og overfladevand.

Statisk kort

Spildevandskloakerede områder med lokal afledning af regnvand

I områder hvor jordbundsforholdene er vurderet egnet til nedsivning, er der etableret spildevandskloak med lokal håndtering af regnvand. Det gælder for en del mindre byer, som fra gammel tid kun er blevet spildevandskloakeret. Nye udstykninger ved Skibet og et delområde i Børkop er blevet spildevandskloakeret med lokal håndtering af regnvand på baggrund af en konkret vurdering af området.