Vision

Byrådet har vedtaget nedenstående vision for spildevandshåndtering i Vejle Kommune. 

I Vejle har vandet værdi. Vi vil en ren og levende Vejle Fjord og høj vandkvalitet i vandløbene, der sikrer et rigt plante- og dyreliv, og med rekreativ værdi.

I Vejle gør vi udfordringer til muligheder. Vi vil udnytte regn- og overfladevand som en anledning til at skabe innovative løsninger, der kan bidrage til at fremme biodiversitet, naturoplevelser, sundhed, bevægelse og fællesskaber.

Derfor vil vi på spildevandsområdet skabe effektive, klimasikrede og fremtidsorienterede løsninger, der tager udgangspunkt i de lokale forhold.

Vi vil sikre mest miljø for pengene ved at tænke i synergieffekter og inddrage alle relevante borgere og virksomheder allerede i de tidlige faser af projekterne.

Klog og bæredygtig vækst

Vision og mål understøtter Vejle Kommunes vision om en klog og bæredygtig vækst, der giver mening for borgerne. Dertil indfries kommuneplanens og klimatilpasningsplanens mål om, at arbejde målrettet med klimatilpasning i planlægningen og udnytte vandet som en ressource.

Spildevandsplanen understøtter FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling bl.a. ved at mindske forurening af havmiljøet, sikre en bæredygtig forvaltning af de sanitære forhold, indtænke klimaforandringer og klimatilpasning samt skabe robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund.