Tillæg 5. Adskillelse af spildevand og regnvand i Vonge

Statisk kort

1. Indledning

I de områder af kommunen, hvor spildevand og regnvand ledes i samme ledning sker der overløb til vandområderne, når det regner kraftigt, fordi der ikke er plads i spildevandssystemet (Regnvand og spildevand i samme ledning). I Vonge sker der overløb til Vonge Bæk af regnvandsopblandet spildevand, når det regner meget. Gennemførelse af nedenstående projekt vil betyde, at størstedelen af regnvandet fremover bliver afledt til Vonge Bæk via et regnvandsbassin.

Dette tillæg til den gældende spildevandsplan danner grundlag for et nyt separeringsprojekt i Vejle Kommune. Spildevandsplanen (tillægget) danner grundlag for at gennemføre separering (adskillelse af regnvand og spildevand) af kloaksystemet i en del af Vonge By. Området skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip, hvor spildevand og regnvand ledes i hver sin ledning. Formålet er at nedbringe udledningen af regnvandsopblandet spildevand til Vonge Bæk. 

2. Status

I vonge sker der overløb af urenset spildevand to steder til Vonge Bæk fra spildevandssystemet. Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Det betyder, at spildevand og regnvand ledes til Give Renseanlæg i samme ledning. Når det regner mere end rør og pumper kan klare, sker der overløb af urenset spildevand til Vonge Bæk fra overløbsbygværk VO03U (OF 714) med bassinanlæg (B723) og overløbsbygværk VO01U (OF713) med bassin (B725). Bassin B.723 er mest belastet i skybrudssituationer, mens B.725 går i overløb ved lange våde perioder.

3. Planlæg

En del af det fælleskloakerede område i vonge skal separatkloakeres (kloakopland VO001). Spildevand ledes fortsat via Kollemorten til Give Renseanlæg. Projektområdet er vist på ovenstående kort. Af tekniske årsager er det ikke muligt at få hele det fælleskloakerede område separeret, således at alt regnvand kan ledes til Vonge Bæk. 

Regnvandet ledes til regnvandsbassin uden for byen. Regnvandssystemet består af to bassiner, som er forbundet med en rørledning. Regnvandssystemet er indrettet med et opstuvningsbassin i den sydlige del af det grønne område i byen. Området fungerer som et tørt bassn, hvor der placeres en kubbelrist, således at overfladevand kan stuve op, hvis der er behov for det. Det sker hvis regnvandsledningen, som leder regnvand ud til regnvandsbassinet overbelastes. Regnvand, som stuver op i en del af det grønne område, drænes til ledningen når der er plads. Området vil fremstå som et grønt areal uden vand. Der er behov for at etablere en mindre jordvold i det grønne område for at danne et bassin til opstuvning af regnvand. Desuden kan der ske overløb fra stuvningsbassin til vandløbet ved meget store regnhændelser.

Det andet bassin, som etableres uden for byen syd for Vonge Bæk indrettes, så det falder naturligt ind i omgivelserne med skrå sider. Bassinet skal fremstå som en sø med permanent vandspejl. Det permanente vådvolumen renser overfaldevandet og dimensioneres for minimum 220 m3 pr. reduceret ha. Bassinanlæg dinmensioneres som udgangspunkt til Vejle Spildevands serviceniveau (5 års hændelse) efter gældende regler i forbindelse med meddelelse af udledningstilladelsen. Udløb fra bassinet til Vonge Bæk sker fra udløb VO05U.

4. Tidsplan

Separering af regnvand og spildevand i en del af det fælleskloakerede opland forventes gennemført i perioden 2025 - 2030. 

5. Effekt på miljøet

Når alle ejendommene har udført separering på egen grund, vil der være en reduktion af regnvandsopblandet spildevand svarende til 99% på det ene Udløb/overløb og 97 % på det andet udløb/overløb. Derudover vil pumpning af regnvand over stor afstand til Give Renseanlæg ophøre, og det vil betyde et reduceret ressourceforbrug. 

Af nedenstående tabel fremgår de beregningsmæssige reduktioner vedrørende overløbsmængder og antal. 

6. Miljøvurdering

6.1. Belastning af Give renseanlæg

Spildevandsbelastningen til Give renseanlæg reduceres væsentligt, idet renseanlægget ikke længere belastes af regnvand fra det eksisterende fælleskloakerede system.

6.2. Vandløb

Overfladevand udledes til Vonge Bæk, som er et offentligt vandløb, og omfattet af narurbeskyttelseslovens § 3. Regnvand renses og forsinkes inden udledningen til vandløbet, så udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse, og så der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. Vonge Bæk er et tilløb til Haustrup Bæk, som ender i Gudenå. 

6.3. Grundvand

Vonge by og de nye bassinger ligger inden for et område med drikkevandsinteresser og indvindingsboringer. Bassinet til forsinkelse og rensning af regn og overfladevand etableres med tæt bund. Opstuvningsbassin i parkområde, som anvendes ved større regnhændelser, etableres uden tæt bund, idet vand drænes til ledningen, som leder til forsinkelsesbassin.

6.4. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 8, stk. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1

Dette tillæg til spildevandsplanen er omfattet af § 8, stk. 3. Plantillægget fastlægger kloakforholdene for et mindre område på lokalt plan set i forhold til Vejle Kommunes samlede kloakopland, og er således en mindre ændring i forhold til Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020 - 2028.

Kommunen vurderer at tillæg nr. 5 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillægget har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af den eksisterende miljøvurderede spildevandsplan. 

7. Økonomi

Separatkloakering finansieres af Vejle Spildevand A/S. 

8. Projektets betydning for dig

Adskillelse af regnvand og spildevand i Vonge er planlagt gennemført i perioden 2025 -2030. 

Vejle Spildevand udfører sanering af kloaksystemet i det viste område og etablerer i den forbindelse et 2- strenget system således, at der er tilslutningsmulighed for regnvand og spildevand i hver sin ledning (separering). Efterhånden som området er færdigt, og der er tilslutningsmulighed for regn -eller spildevand vil grundejerne modtage et påbud om at separere regnvandet fra spildevandet på egen grund. Frist for arbejdets udførelse er ca. et halvt år. Påbuddet fremsendes tidligst 3 år efter, at spildevandsplanen har været i høring. Udgifterne til separering af regnvandet på egen grund varierer meget i forhold til husets indretning og placering. Du kan kontakte en kloakmester for at få en konkret vurdering. 

Det er kun omfangsdræn fra bygninger, der må tilsluttes forsyningens regnvandssystem. Alt øvrigt drænvand må ikke kobles på forsyningens system.

9. Ledningsanlæg og servitutpålæg

Ledningsdisponeringen i Vonge by i forbindelse med separeringsprojektet er udarbejdet for den første del af separeringsprojektet. Ledningsdisponering for det andet delområde følger senere i forbindelse med at separeringsprojektet gennemføres. 

Ved etablering af ledninger ejet af Vejle Spildevand på privat grund, skal der tinglyses en deklaration blandt andet til at sikre adgangsrettigheder for kloakforsyningen (servitutpålæg).

I forbindelse med det planlagte projekt kan det blive nødvendigt at etablere ledninger eller andre anlæg på private matrikler. Det betyder, at der er arealer på disse matrikler, som enten vil blive pålagt servitutter i tilfælde af ejers accept eller blive eksproprieret, såfremt ejer ikke accepterer.

Grundejere som enten vil blive pålagt servitutter efter frivillig aftale, eller bliver pålagt servitutter ved ekspropriation kontaktes af Vejle Spildevand under detailprojekteringen. Erstatning udbetales efter gældende normer. 

I det omfang planlagte nye spildevandsanlæg forventes at kunne medføre ekspropriation, skal placeringen af de nye anlæg være angivet på spildevandplanens kortmateriale. Hvis ikke den planlagte ledningsføring fremgår af nærværende spildevandsplan, kan det ske ved at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen eller i forbindelse med en revision af spildevandsplanen.

Nedenstående matrikler er på nuværende tidspunkt berørt af servitutpålæg.

Matrikler berørt af ledningsanlæg

Ejerlav Matrikkel nr. Bemærkninger
Vonge by, Ø Nykirke 3fq Placering af bassin
Vonge by, Ø Nykirke 17x Ledning i privat vej
Vonge by, Ø Nykirke 10c Ledning i privat vej

10. Ikrafttrædelse

Dette tillæg til kommunens spildevandsplan er vedtaget af Byrådet den 24. april 2024.