Maksimal befæstelsesgrad

Der ledes mere regnvand til kloaksystemet, fordi byerne befæstes mere ved byfortætning. Det er problematisk at lede store mængder regnvand til spildevandssystemet, da kapaciteten i ledningssystemet bliver for lille. Kortet viser den maksimale befæstelsesgrad for en række områder i kommunen. 

Statisk kort

Maksimal befæstelsesgrad er et udtryk for den befæstelsesgrad - med afledning til kloak - der kan etableres uden tilbageholdelse eller forsinkelse af regnvandet. Graden afhænger af, hvilken type arealanvendelse der er tale om.

Maksimal befæstelsesgrad for forskellige arealanvendelser, som ikke fremgår af ovenstående kort ses nedenfor:

 • Boligområde, åben lav: 0,35
 • Boligområde, tæt lav, kæde- og rækkehuse mv.: 0,5
 • Erhverv: 0,6
 • Område til offentlige formål: 0,5

Som grundejer eller projektudvikler er det dit ansvar at overholde den maksimale befæstelsesgrad, så der ikke afledes mere regnvand til den offentlige kloak end tilladt.

Grundejer eller projektudvikler skal ansøge kommunen om tilslutningstilladelse til kloak i forbindelse med nybyggeri, nyopførelse samt til-/ombygninger, der kræver byggetilladelse.

Hvis den maksimale befæstelsesgrad overskrides, skal en del af regnvandet håndteres på grunden via regnbed, faskine, grønt tag eller lignende.

 

Ved beregning af befæstelsesgraden indgår befæstelsens afledningskoefficient, dvs. i hvor høj grad vandet strømmer direkte af det befæstede areal og til kloak.  

Afledningskoefficient for forskellige belægninger:

 • Tagflader: 1,0
 • Tætte belægninger (asfalt, beton m.v.): 1,0
 • Belægning med grus- eller græsfuger: 0,8
 • Grusbelægninger: 0,6
 • Grønne områder uden belægning: 0,1

 

Eksempel

På en grund afledes regnvand fra:

 • 50% asfalt (afledningskoefficient 1,0)
 • 40% græsarmering (afledningskoefficient 0,8)
 • 10% grus (afledningskoefficient 0,6)

Den samlede befæstelsesgrad i forhold til afledning af regnvand til kloak bliver 0,5*1 + 0,4*0,8 + 0,1*0,6 = 0,88

Med henvisning til spildevandsplanens målsætning vedrørende Lokal Afledning af Regnvand (LAR) arbejder kommunen for at skabe flere blå/grønne løsninger, hvor regnvand betragtes som en ressource.

I forbindelse med nybyggeri er det kommunens mål, at kommunen, forsyningen og bygherre indgår i en tæt dialog om løsninger, der giver synergi.