Tillæg 1, Ny Rosborg

Statisk kort

1. Indledning

Dette tillæg 1 til Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028 er udarbejdet for at inddrage et kommende boligområde i den vestlige del af Vejle by (Rammelokalplan 1331) som kloakopland i spildevandsplanen. Området er beliggende vest for Rosborg Gymnasium samt nord og syd for Vester Engvej. 

2. Rammelokalplan

Byudviklingsområdet, Ny Rosborg i Vejle er omfattet af Kommuneplantillæg 73 og Rammelokalplan 1331. 

Lokalplan 1331 omfatter området mellem boligområdet Trædballe mod nord og Sønderå mod syd. Området omfatter ca. 85 ha, hvoraf størstedelen er beliggende i byzone. Planen udgør plangrundlag for udbud og byggemodning for de første etaper af udviklingsplanen for Ny Rosborg, som blev vedtaget af byrådet i april 2020, og skal ses som en rammelokalplan for disse delområder.
Lokalplanområdet omfatter også tilgrænsende områder og giver mulighed for en ny placering af den såkaldte hytteby samt for et pilotprojekt for Tiny houses. Rammelokalplanen indeholder 10 nye rammeområder. Udviklingsplanen udgør et samlet areal på ca. 80 ha. 30 ha by/ 50 ha natur, 2000-2500 boliger, og op til 20.000 m2 erhverv, plads til daginstitution/skole samt mulighed for dagligvarer. Nordholmen, som bliver det første område, der skal bebygges kommer til at bestå af 4 storparceller/ lokalplanområder.

3. Spildevandsforhold (Plan)

Lokalplanen består af 10 delområder, som vist på ovenstående kort. Det meste af området er ikke tidligere udlagt som kloakopland. Område 2 og 10 er planlagt separatkloakeret i den gældende spildevandsplan. Desuden er en del af område 4 spildevandskloakeret fordi den genbrugsplads, som ligger inden for området er kloakeret.   

Det nye samlede kloakopland svarer til afgrænsningen af området for lokalplan 1331. Spildevandsplanen planlægger for hele rammelokalplanens område således, at holmene (Område 1, 2, 3 og 4) bliver spildevandskloakeret. Område 5 (Tiny house) og område 6 (Hyttebyen) bliver ligeledes spildevandskloakeret. Område 7, 8, 9 og 10 planlægges ikke kloakeret. Der er dog en enkelt ejendom i området 10, som er kloakeret. 

På kort sigt forventer Vejle Spildevand at lede spildevand fra Nordholmen og evt. også flere holme, afhængig af udbygningstakten og kapaciteten af det eksisterende system, via en eller flere nye pumpestationer til det eksisterende separate spildevandsystem i Vestre Engvej, der pumper til spildevandssystemet i Boulevarden. Dette forudsætter, at det eksisterende separate spildevandssystem i Vestre Engvej som bl.a. består af trykledningerne, der fører perkolatvand mv fra Vejle Genbrugsplads, har tilstrækkelig kapacitet. Fra Boulevarden ledes spildevandet videre i eksisterende separatsystemer og fællessystemer frem mod udløb OF.366 (Domus), hvorfra spildevandet løber i det eksisterende fællessystem frem mod Vejle Centralrenseanlæg. Spildevandet har derfor på kort sigt mulighed for at blive aflastet i overløbsbygværkerne OF.366 (Domus) og OF.364/OF.364_N ØD på Vejle Centralrenseanlæg. Der er spildevandsbassiner ved både Domus og på Vejle Centralrenseanlæg.

På længere sigt forventer Vejle Spildevand, at spildevand fra Ny Rosborg skal ledes til den nye spildevandskorridor, Vestledningen der pt. er ved at blive etableret i et trace fra Regionshuset, umiddelbart syd for Vejle Å til Vejle Centralrenseanlæg. På sigt skal Vestledningen forlænges under åen til Domus, og det er forventningen, at der herfra skal skabes en separat spildevandsforbindelse til Ny Rosborg, evt. ad Enghavevej, således at alt spildevand fra området på sigt ledes direkte til Vejle Centralrenseanlæg.

Området deles op i følgende kloakoplande:

Delområde Kloakeringsprincip Oplandsnummer
Område 1. Nordholmen Spildevandskloak VE 857
Område 2. Rosborg Ø Spildevandskloak VE 858
Område 3. Trædeballe banke Spildevandskloak VE 859
Område 4.  Spildevandskloak VE 860
Område 5. Spildevandskloak VE 861
Område 6. Spildevandskloak VE 862

Regn -og overfladevand på holmene skal i henhold til rammelokalplanen håndteres på overfladen i åbne grøfter.  Ved kraftig regn er det jævnfør regnvandshåndteringsplanen beskrevet, at overfladevandet ledes kontrolleret til arealer udenfor holmene, hvor det gør mindst muligt skade. 

Regnvandssystemet etableres af kommunen i forbindelse med byggemodningen. Afledning af regnvand på holmene bliver fælles privat ejet, og udgifterne til drift og vedligeholdelse påhviler de ejendomme, der skal tilsluttes anlægget. Alle kommende ejendomme er omfattet af dette tillæg til spildevandsplanen. Når flere ejendomme skal tilsluttes et spildevandsanlæg, skal de berørte lodsejere i henhold til spildevandsbekendtgørelsen oprette et privat regnvandslaug, der skal varetage driften m.v. af regnvandssystemet. Regnvandslauget skal udarbejde vedtægter for regnvandssystemet, der bl.a. skal indeholde en udgiftsfordeling for de berørte ejendomme. Se bilag vedrørende rammevedtægter. De endelige vedtægter skal foreligge i takt med, at der oprettes grundejerforeninger. Vedtægterne skal tinglyses på de enkelte ejendomme.

Alle offentlige spilde- og regnvandsledninger, bassiner, pumpestationer mv. der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration.

4. Miljøbelastning

4.1. Belastning af Vejle Centralrenseanlæg:

Spildevandsbelastningen forventes at udgøre ca. 5.800 PE svarende til 2.500 boliger med en belastning på 2,3 PE per boligenhed. Dagligvare, erhverv og institutioner m.v. skønnet til ca. 1000 PE. I alt skønnes en samlet belastning at udgøre ca. 6.800 PE

Denne spildevandsbelastning betragtes som mindre i forhold til den samlede belastning på Vejle Centralrenseanlæg, der har en godkendt behandlingskapacitet på 170.000 PE. Den nuværende samlede belastning er på ca. 100.000 PE.

4.2. Modtagerforhold

Overfladevand udledes generelt for området til Fløbæk, og Stribæk, som leder overfladevand videre til Vejle Å. Fløbæk er et offentligt vandløb i dag og Stribæk (tilløb til Fløbæk) ændres fra spildevandsteknisk vandløb til vandløb. Vandstanden i området er generelt styret af pumper og sluser. For en del af Nordholmen ledes overfladevand mød øst til Vejle Å.

Før udledning til vandløb skal regnvandet renses og forsinkes, så udledningen ikke hindre vandløbenes målopfyldelse, og så der ikke opstår væsentlig risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. 

4.3. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 8 stk. 2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8 stk. 1

Dette tillæg til spildevandsplanen er omfattet af § 8 stk. 3, da plantillægget kun fastlægger kloakforholdene for et mindre område på lokalt plan set i forhold til Vejle Kommunes samlede kloakopland, og er således en mindre ændring i forhold til Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020 - 2028. 

Der er udarbejdet en strategisk vandhåndteringsplan for lokalplanområdet og for samspillet med omgivelserne. Vandhåndteringsplanen beskriver principperne for de overordnede vandveje samt metode for håndtering af overfladevand, ligesom der er lavet beregninger på nuværende og fremtidige klimahændelser og kapaciteter samt beskrevet mulige foranstaltningerafværge. Vandhåndteringsplanen har fokus på Nordholmen, Trædeballebanke og Rosborg Ø, da det er det område, der udbygges først.

Planprojektet for etablering af det nye byområde Ny Rosborg har gennemgået en miljøkonsekvensvurdering, herunder forhold vedrørende spildevandshåndtering. Der er ikke fundet risiko for væsentlig miljøpåvirkning. Rammelokalplanen er offentliggjort den 20. Marts 2021.

Kommunen vurderer at tillæg nr. 1 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillægget og miljøkonsekvensvurderingen af projektet for Ny Rosborg har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af den eksisterende miljøvurderede spildevandsplan. 

5. Økonomiske forhold

Spildevandskloakeringen finansieres af Vejle Spildevand A/S. Der opkræves tilslutningsbidrag vedrørende husspildevand i henhold til Vejle Spildevand A/S gældende betalingsvedtægt. 

6. Ikrafttrædelse

Tillægget til spildevandsplanen er gældende ved byrådets endelige godkendelse den 14. december 2022.