Høring: Tillæg 12. Serviceniveau for vand på terræn

1. Indledning

Dette tillæg vedrører implementering af lovgivning vedrørende finansiering af klimatilpasning i form af et øget serviceniveau for oversvømmelser fra det offentlige afløbssystem. Det vedrører desuden muligheden for finansiering af lokale skadesreducerende klimatilpasningstiltag.

2. Baggrund 

For at Vejle Spildevand kan finansiere et højere niveau for skybrudstilpasning end det almindelige klimatilpassede serviceniveau, skal det dokumenteres, at investeringen er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig og selskabsøkonomisk effektiv. Det betyder, at det skal dokumenteres, at skadesreduktionen ved skybrudsløsning balancerer omkostningen til at opnå skadesreduktionen samt at der vælges den billigste løsning. Hvis ovenstående er opfyldt kan forsyningsselskabet få tillæg til skybrudssikring i indtægtsrammen. 

3. Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v. af 29. december 2020 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

4. Status: Klimatilpasning af afløbssystemet

Med hensyn til klimatilpasning af afløbssystemet skelnes mellem klimatilpasning op til serviceniveau for det offentlige kloaksystem og skybrudssikring, som er håndtering af regnhændelser over det almindelige serviceniveau inklusiv klimafaktor. 

I Vejle Kommunes spildevandsplan er der fastlagt følgende serviceniveau jf. Skrift 27:

  • I fælleskloakerede områder må der højst ske oversvømmelse hvert 10.år
  • I separatkloakerede områder må der højst ske oversvømmelse hvert 5. år

Når kommunen etablerer separatkloakering eller renoverer kloaksystemet bliver spildevandssystemet som udgangspunkt dimensioneret, så det også i fremtiden kan leve op til et serviceniveau på 5 år eller 10 år. 

5. Plan: Valg af spor B 

Vejle Kommune har som følge af ny lovgivning vedrørende klimatilpasning besluttet, at Vejle Spildevand A/S kan vælge at anvende et højere serviceniveau svarende til Serviceniveaubekendtgørelsens Spor B.

Beregningerne af oversvømmelserne skal være baseret på hydrauliske modeller og følge den metode, som er beskrevet i vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen for både spor A og B.

Der er ikke krav om at anvende lokale skadesdata.

Lokalt skadesreducerende tiltag (5 % reglen)

Forsyningen må bruge 5% reglen om supplerende tiltag. Det giver forsyningen mulighed for, at gennemføre lokale skadesreducerende tiltag, der hvor det kan betale sig.  

Omkostningsbekendtgørelsen giver mulighed for (reglen om supplerende tiltag), at forsyningen kan finansiere tiltag som sikrer, at skadesrisikoen i et område reduceres uden at løfte det generelle serviceniveau i området. 

Det kan ske under forudsætning af at:

  • omkostningen til tiltagene (i bekendtgørelsen kaldet de supplerende tiltag) ligger indenfor 5% af omkostningen til et ”hovedprojekt”, som skal gennemføres ud fra andre hensyn f.eks. separatkloakering eller klimatilpasning af afløbssystemet,
  • omkostningen til tiltagene balancerer skadesreduktionen,
  • tiltagene reducerer skader ud over skadesreduktionen som følge af klimatilpasning af afløbssystemet til det niveau som anbefales i skrift 27,
  • det er dokumenteret, at der er valgt en selskabsøkonomisk omkostningseffektiv løsning (=den billigst mulige løsning),
  • det supplerende tiltag har en samfundsøkonomisk nettogevinst i henhold til statens samfundsøkonomiske metode (jf. Omkostningsbekendtgørelsen af 29. december 2020, kapitel 2 paragraf 3 stk. 4).

6. Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 8, stk. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1

Kommunen vurderer at tillæg nr. 12 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillægget har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af den eksisterende miljøvurderede spildevandsplan. 

7. Ikrafttrædelse

Dette tillæg til kommunens spildevandsplan er i offentlig høring i 8 uger til den 30 juli 2024. Efter høringsperionde behandles høringssvarene af Byrådet. Tillægget til spildevandsplanen er gældende ved Byrådets endelige godkendelse af planen.