Vandmiljø

Vandområdernes tilstand afhænger primært af indholdet af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer i vandløb, søer, hav og grundvand. 

  

Kortet angiver vandområdernes samlede økologiske tilstand:

  

God økologisk tilstand

Vandløbenes økologiske tilstand er gennem mange år blevet bedømt ud fra forekomsten af smådyr. Dertil vurderes om forekomsten af planter og fisk i vandløbet er påvirket af menneskelige aktiviteter. God økologisk tilstand betyder, at vandmiljøet er upåvirket og ikke bærer præg af menneskelig aktivitet. Landbrugsdrift og udledning af spildevand fra ejendomme i det åbne land har betydning for vandområdernes økologiske tilstand. Eksempelvis vil de fysiske forhold samt tilledning af næringsstoffer fra marker og spildevand kunne påvirke forekomsten af smådyr, planter og fisk i vores vandløb. 

Målsætning for vandløb, søer og fjord

Vejle Kommune er omfattet af vandområdeplaner for vandområdedistriktet Jylland og Fyn. Indsatser for at forbedre vandmiljøet og opnå målet om god økologisk tilstand i vandområderne fastlægges og gennemføres i løbet af 3 vandplanperioder:

 1. vandplanperioder 2009-2015
 2. vandplanperioder 2015-2021
 3. vandplanperioder 2021-2027

Indsatserne i den nuværende vandplanperiode vedrørende spildevand (virkemidler) er: reduktion af regnbetingede overløb af urenset spildevand og forbedret spildevandsrensning i det åbne land 

De kommende vandområdeplaner kan have indsatser for renseanlæg og regnbetingede overløb samt andre nye virkemidler. 

I Vejle Kommune er der 350 km offentlige vandløb. Derudover er der ca. 1.200 km private vandløb.  Flere åløb passerer gennem Vejle by, nemlig Omløbsåen, Grejs Å, Sønder Å, Vejle Å, og Mølleåen.

Kortet viser den samlede økologiske tilstand for de enkelte vandløb i Vandområdeplanen 2015-2021. Den samlede økologiske tilstand er fundet på baggrund af kendskabet til smådyr, fisk og makrofytter (vandplanter).

Generelt er målsætningen for vandløbene ”God økologisk tilstand” En andel af vandløbene har et højere miljømål i form af høj økologisk tilstand, fordi den nuværende tilstand er faunaklasse 7. (Høj økologisk tilstand målt på smådyr). Hovedparten af strækningerne med målet faunaklasse 7 ligger i de større vandløb. I Vejle Kommune er det hovedsageligt Vejle Å.

Der er flere små og store søer i Vejle Kommune bl.a. Fårup Sø og Engelsholm Sø. Indsatsen for at forbedre søernes tilstand handler om, at reducere tilledningen af næringsstoffer. Forbedret spildevandsrensning i ukloakerede områder vil reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet - og dermed også til søerne. Målsætningen for alle kommunens søer er "God økologisk tilstand" med undtagelse af Knapperup Sø, der er målsat til "Moderat økologisk tilstand".

Den nuværende tilstand for søerne er:

 • Rands Fjord - dårlig økologisk tilstand
 • Rørbæk Sø - dårlig økologisk tilstand
 • Rørbæk Lillesø - god økologisk tilstand
 • Hastrup Sø - god økologisk tilstand
 • Kulsø - moderat økologisk tilstand
 • Fårup Sø - moderat økologisk tilstand
 • Engelsholm Sø - moderat økologisk tilstand
 • Knapperup Sø - moderat økologisk tilstand
 • Kongens Kjær - ukendt tilstand
 • Sø i Tøsby Mose - dårlig økologisk tilstand
 • Hejsskov Sø - god økologisk tilstand
 • Dulmose - ukendt tilstand

 

Engelsholm Sø

Hovedparten af kommunens vandløb afvander til Vejle Fjord (Lillebælt 1.11) og Ringkøbing Fjord (1.8). Tre mindre vandoplande i Vejle Kommune afvander til henholdsvis Horsens Fjord  (1.9), Randers Fjord (1.5) og Vadehavet

Nedenstående kort viser vandoplande til kystvande:

Miljømålet for kystvand er god økologisk tilstand. Tilstanden i kystvandområderne vurderes på baggrund af kvalitetselementerne ålegræs, klorofyl og bundfauna. Vejle Fjord har en ringe økologisk tilstand mht. ålegræs, en god økologisk tilstand mht. klorofyl, og en moderat økologisk tilstand mht. bundfauna. Dermed får fjorden samlet en ringe økologisk tilstand og opfylder altså ikke målet. Yderfjorden har en dårlig økologisk tilstand mht. ålegræs, en høj økologisk tilstand med hensyn til klorofyl og en ukendt tilstand med hensyn til bundfauna, som betyder en samlet set dårlig økologisk tilstand.

Forventningen er, at de indsatser, der gennemføres i oplandet, vil forbedre tilstanden. Det er især indsatsen overfor de diffuse kilder, der kan være med til at forbedre tilstanden i Vejle Fjord. Indsatsmetoderne omfatter vådområder, lavbundsområder, phosphor-ådale og andre landbrugsrelaterede virkemidler.

 

Udfordringer

En af de største udfordringer på vandmiljøområdet er tilførslen af kvælstof, som blandt andet har sit udspring i landbrugets anvendelse af gødningsstoffer. Der er en tæt sammenhæng mellem landbrugets overskud af kvælstof på markerne og tilførslen til vandmiljøet. Tilførsel af kvælstof fra luften til havoverfladen er desuden en væsentlig kilde til kvælstoftilførsel ved større vandarealer.

Resten kommer fra punktkilder. En punktkilde er f.eks. udledning fra renseanlæg, industri, spredt bebyggelse og overløb fra spildevandssystemet, når det regner meget. Udledning fra renseanlæg og overløb af urenset spildevand fra spildevandssystemet når det regner meget, er de dominerende punktkilder vedrørende udledning af nærringsstoffer (kvælstof og fosfor).

Nedenstående figur fra statens vandområdeplan viser, at ca 75 % af kvælstoftilførelsen i det samlede opland kommer fra dyrkningsbidrag. Ca. 19 % stammer fra det naturlige baggrundsbidrag, og ca. 6 % stammer fra punktkilder. 

For fosfor er landbrugs- og baggrundsbidrag samt bidrag fra spredt bebyggelse beregnet til ca. 82 %. Fosfor har særlig betydning for algevæksten om foråret, fordi den normalt er i underskud (den begrænsende faktor) på dette tidspunkt.