Statens vandområdeplaner

Vejle Kommune er omfattet af statens Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistriktet Jylland og Fyn fra juni 2016. Vandområdeplanen er udarbejdet på baggrund af EU´s vandrammedirektiv. Ifølge direktivet skal der senest med udgangen af 2027 opnås god økologisk tilstand i alle vandområder. Vandområdeplanen skal sikre god tilstand i vores kyster, vandløb, søer og grundvand. De konkrete miljømål og indsatser fremgår af "Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter".  

Planen indeholder indsatser vedrørende:

  • Reduktion af punktkilder vedrørende udledning af urenset spildevand fra renseanlæg, regnbetingede overløb og spredt bebyggelse.
  • Forbedring af de fysiske forhold i vandløb.
  • Sikre tilstrækkelig vandføring i vandløb ved at lave en indsats overfor bl.a. vandindvinding.
  • Reduktion af udledningen af kvælstof.
  • Reduktion af udledningen af fosfor.